หน้าแรก
  คณะกรรมการ
  จดหมายข่าวนมแม่
  สื่อสาร - สอบถาม
  รวม LINK
 
   
 


การติดตามผลการดำเนินโครงการ

คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และสุขภาพเด็กปฐมวัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ติดตามผลการดำเนินโครงการ “พัฒนารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในสถานประกอบกิจการ” รวมทั้งกำหนดรูปแบบการดำเนินงานในการส่งเสริมสุขภาพสตรีตั้งครรภ์และการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จัดขึ้น ณ บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีการติดตามผลในครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 และติดตามผลในครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดยมีผู้บริหารและแกนนำจากบริษัทไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 จำนวน......คน และครั้งที่ 2 จำนวน ......คน ทั้งนี้ ได้มีการวางแผนร่วมกันในการปรับปรุงแผนการดำเนินโครงการและการติดตามผลการดำเนินงานในระยะต่อไป

 

 

 

 
 
 
Copyright © 2017 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved. 
Webmaster:
 nswww@mahidol.ac.th