วินัย 5 ประการ


     อาจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย


           องค์การเอื้อการเรียนรู้เป็น องค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิกทุกๆ คน ให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยที่สมาชิกแต่ละคนมีอิสระในการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน มีการกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและเรียนรู้ร่วมกัน ทำให้เกิดการสร้างความรู้ใหม่ที่หลากหลาย และนำมาสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองค์กรให้มีความก้าวหน้าต่อไป ซึ่ง ลักษณะองค์การเอื้อการเรียนรู้ตามแนวคิด Senge เชื่อว่านวัตกรรมในพฤติกรรมคน คือ “ วินัย ” ( Discipline ) ซึ่งไม่ใช่การบังคับให้ทำตามคำสั่ง หรือวิธีการทำโทษ แต่เป็นสิ่งใหม่ที่จะพัฒนาหาแนวทาง เพื่อให้ได้มาซึ่งทักษะหรือความสามารถที่จะนำไปสู่การเป็นองค์การเอื้อการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยวินัย 5 ประการ ดังนี้

1. Personal Mastery ศักยภาพของบุคลเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กร บุคคลจึงต้องบังคับหรือฝึกตัวเอง ให้เป็นคนที่เรียนรู้ตลอดเวลา มีความชำนาญเป็นพิเศษในทุกแง่มุมของชีวิต ทั้งด้านส่วนตัว และวิชาชีพ โดยอาศัยความเป็นนักพัฒนาตนเอง ที่จะมุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้เกิดความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงานตลอดจนสามารถสร้างสรรค์ผลงาน และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

2. Mental Models เป็นความคิดความเข้าใจที่บุคคลมีต่อหน่วยงาน และต่อองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่มีอิทธิพล อย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของบุคคล ทำให้เกิดความกระจ่างชัดกับแบบแผนความคิด ความเชื่อที่ดี มีผลต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเพื่อพัฒนาความคิด ความเชื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนไปของโลก ไม่ยึดติดกับความเชื่อเก่าๆ ที่ล้าสมัย

3. Building Shared Vision เป็นการสร้างทัศนะของความร่วมมือกันของสมาชิกในองค์กร เพื่อพัฒนาภาพในอนาคต และความต้องการที่จะมุ่งไปสู่ความปรารถนาร่วมกันของสมาชิกทั้งองค์กร ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันของคนทั้งองค์กร

4. Team Learning เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในองค์กรโดยแต่ละคนเรียนรู้ด้วยตนเอง แต่ละคนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และแต่ละคนเรียนรู้ด้วยกัน พัฒนาความฉลาดรอบรู้ ความสามารถของทีมให้เกิดขึ้น มีการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน โดยการสื่อสารข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จนเกิดเป็นความคิดร่วมกันของกลุ่ม

5. Systems Thinking เป็นวิธีการคิด การอธิบาย และการทำความเข้าใจในปรากฎการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยการเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นระบบ โดยอาศัยองค์ความรู้ที่เป็นสหวิทยาการ นำมาบูรณาการขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่

Senge, P.M. 1990. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization . New York : Currency Doubleday.

 

นานาสาระ


เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02- 419-7466 - 80
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Webmaster: srvvn@mahidol.ac.th