การออกแบบการเรียนรู้


    
ผศ.ดร.กรองได  อุณหสูต


          การออกแบบการเรียนรู้ เป็นการออกแบบที่มีเป้าหมายความเข้าใจในการเรียนรู้ ผู้ออกแบบหรือผู้สอนจึงต้องคิดอย่างนักประเมินผล ตระหนักถึงหลักฐานของความเข้าใจทั้ง 6 ด้าน ที่ชัดเจนและลึกซึ้ง โดยผู้เรียนสามารถอธิบาย แปลความ ในการนำไปประยุกต์ใช้ การออกแบบการเรียนรู้จึงเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถ ในการแสดงความสามารถการนำเสนอมุมมองได้อย่างหลากหลาย ดังนี้

1.  ความสามารถในการอธิบาย ผู้เรียนสามารถอธิบาย ด้วยหลักการที่เป็นเหตุและผล อย่างเป็นระบบ
การประเมินผล ใช้วิธีการพูดคุยเพื่อประเมินเหตุผลจากการอธิบายของผู้เรียน  การมอบหมายงานที่ใช้ทักษะการเขียน การเรียงความ หรือย่อความ  การสอบถามถึงประเด็นที่ผู้เรียนมักสับสนหรือหลงประเด็น  การให้ผู้เรียนสรุปประเด็นการเรียนรู้   และการสังเกตลักษณะคำถามที่ผู้เรียนสอบถาม
2.  ความสามารถในการแปลความ ผู้เรียนสามารถแปลความได้ชัดเจน และตรงประเด็น
การประเมินผล  ใช้วิธีการให้ผู้เรียนเขียนสะท้อนเรื่องราว แนวคิด หรือทฤษฎี เพื่อประเมินเกี่ยวกับการลำดับ ไล่เรียง และความชัดเจนของสาระเนื้อหา
3.  ความสามารถในการประยุกต์ใช้ ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม
การประเมินผล  ใช้วิธีการให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในสถานการณ์ที่กำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ  การให้ผู้เรียนประเมินหรือเขียนข้อมูลป้อนกลับจากการนำความรู้ไปใช้
4.  ความสามารถในการมองมุมที่หลากหลาย ผู้เรียนสามารถเสนอมุมมองใหม่ ที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือ
การประเมินผล  ใช้วิธีการวิเคราะห์วิจารณ์ โดยให้ผู้เรียนเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสีย แนวทางในการคิด การมองจากสถานการณ์ตัวอย่าง
5.  ความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ผู้เรียนมีความพร้อมในการรับฟังและสนองตอบ
การประเมินผล  ใช้วิธีการให้ผู้เรียนประเมินความสามารถในการสมมติ การเข้าไปนั่งในใจผู้อื่น
6.  ความสามารถในการเข้าใจตนเอง ผู้เรียนมีความใส่ใจ พร้อมปรับตัวรับการเรียนรู้ใหม่ 
การประเมินผล  ใช้วิธีการให้ผู้เรียนประเมินเปรียบเทียบผลงานของตัวเองแต่ละช่วงเวลา มีความรู้และเข้าใจมากขึ้นเพียงไร

ครูผู้สอน: WHERE:  การออกแบบการเรียนรู้

W   Where are we heading?  เป้าหมายการเรียนรู้จะเป็นไปในทิศทางไหน

H    Hook the student through provocative entry points   ออกแบบการเรียนรู้ให้น่าสนใจเพื่อสร้างแรงจูงใจ

E    Explore and Enable      การคัดเลือกเนื้อหาที่ผ่านการวิเคราะห์ประเด็นแนวคิด ทฤษฎี และการนำไปใช้

R    Reflection and Rethink  การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้และการสังเคราะห์ข้อสรุปจากเนื้อหาสาระ

E     Exhibit and Evaluate       การประเมินผลที่มีเป้าหมายชัดเจน เน้นสภาพความเป็นจริง

ครูผู้สอน: มิติการคิด: นักประเมินผลและนักออกแบกิจกรรม

การคิดอย่างนักประเมินผล

การคิดอย่างนักออกแบกิจกรรม

อะไรคือหลักฐานการเรียนรู้ที่เพียงพอและชัดเจน

กิจกรรมอะไรทำให้ผู้เรียนเข้าใจและติดตาม

อะไรคือจุดเน้นของการเรียนการสอน

จะใช้สื่ออุปกรณ์ชนิดใดสำหรับหัวข้อนี้

อะไรคือจุดจำแนกผู้เรียนที่รู้และไม่รู้

จะกำหนดกิจกรรมและโครงการอย่างไร

อะไรคือเกณฑ์ในการตัดสินงาน

จะให้คะแนนและชี้แจงประเมินผลอย่างไร

จะตรวจสอบความเข้าใจผิดของผู้เรียนได้อย่างไร

กิจกรรมที่ไม่ได้ผล เป็นเพราะอะไร

 


ผู้เข้าร่วมประชุม
ผศ.ดร.กรองได อุณหสูติ (ประธาน)
อ.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย
รศ.วิไลวรรณ ทองเจริญ
ผศ.รัตนาภรณ์  คงคง
อ.วันดี  โตสุขศรี
อ.พรรณิภา  สืบสุข
อ.ศรินรัตน์  ศรีประสงค์
อ.วิชชุดา  เจริญกิจการ
อ.รัตติมา ศิริโหราชัย
อ.ปิยาภรณ์  เยาวเรศ


เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02- 419-7466 - 80
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Webmaster: srvvn@mahidol.ac.th