การเขียนแผนการสอน (Lesson Plan) ครั้งที่ 3

     บันทึกโดย อาจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย

          เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 คณะทำงานพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ได้จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการเขียนแผนการสอน ครั้งที่ 3 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 602 โดยวัตถุประสงค์ของการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ เพื่อให้ข้อเสนอแนะการเขียนแผนการสอนที่สมาชิกในกลุ่มนำเสนอ ซึ่งมี 2 ท่านคือ อาจารย์อรุณรัตน์ คันธา และ อาจารย์ ธัญยรัชต์ องค์มีเกียรติ

          อาจารย์อรุณรัตน์ คันธา ได้นำเสนอแผนการสอนเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ซึ่ง ผศ.กรองได อุณหสูต ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขแผนการสอน ส่วน รศ.วิไลวรรณ ทองเจริญ ให้ข้อเสนอแนะว่า ก่อนที่จะสอนอะไรจะต้องรู้พื้นหลังของผู้เรียนก่อน ว่าผู้เรียนเป็นใคร และมีจำนวนเท่าไหร่ เพื่อที่จะได้วางแผนการสอนได้อย่างถูกต้อง สำหรับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดขึ้นจะเป็นไปตามสมรรถนะที่สภาการพยาบาลกำหนด และยังต้องเป็นไปตามสมรรถนะที่ สกอ.กำหนดอีกด้วย

          อาจารย์ ธัญยรัชต์ องค์มีเกียรติ ได้นำเสนอแผนการสอนเรื่อง การประกันคุณภาพการพยาบาล ซึ่ง ผศ.กรองได อุณหสูติ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขแผนการสอนเช่นเดียวกัน โดยขอให้เขียนแยกเป็นหัวข้อๆ ไม่ควรเขียนเรียงต่อกันไปหมด เพราะจะทำให้มองเห็นภาพไม่ชัดเจน

          สมาชิกมีข้อสงสัยว่าแผนการสอนแตกต่างจากประมวลการสอนอย่างไร ซึ่ง ผศ.กรองได อุณหสูติ ได้เล่าว่าปกติอาจารย์จะต้องเขียนทั้ง 2แบบ คือทั้งแผนการสอนและบันทึกการสอน การเขียนแผนการสอน เพื่อบอกว่าเราจะสอนอะไรบ้าง มี concept ในการสอนอย่างไร มีการเมินการสอนอย่างไรบ้าง มีการจัดการเรียนรู้อย่างไรบ้าง ซึ่งจะเขียนไม่ละเอียดนัก รายละเอียดจะไปเขียนไว้ในบันทึกการสอน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยได้ทำบันทึกการสอน และจะต้องออกข้อสอบก่อนสอน ส่วนประมวลการสอน จะบอกว่าเป็นวิชาอะไร course description เป็นอย่างไร

          ในครั้งต่อไป ที่ประชุมจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคการสอนรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 กันยายน 2551 ห้อง 602 ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วย

สมาชิกกลุ่ม NSLP

ผศ.ดร.กรองได อุณหสูติ (ประธาน)
รศ.วิไลวรรณ ทองเจริญ
อ.ฤดี ปุงบางกระดี่
อ.อรุณรัตน์ คันธา
อ.ธัญยรัชตองค์มีเกียรติ
อ.กนกรัตน์ พิมพ์รุณ
อ.กลิ่นชบา คำรศ
อ.ฐินีรัตน์ ถาวร
อ.ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย
       (ผู้จดบันทึก)


เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์ 02- 419-7466 - 80
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Webmaster: srvvn@mahidol.ac.th