1. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางด้านจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาพยาบาลศาสตร์
  2. เพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวทาง ในการเสนอโครงการเพื่อขอรับการรับรอง จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาพยาบาลศาสตร์
  3. เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ของบุคลากรและนักศึกษาพยาบาลเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในคน

  1. บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วยอาจารย์ หรือพยาบาลที่สนใจและทำงานวิจัยในสาขาพยาบาลศาสตร์
  2. นักศึกษาพยาบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล
  3. นักศึกษาพยาบาลและบุคลากรของหน่วยงานอื่น ที่ต้องเสนอโครงการเพื่อขอรับการรับรองจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  สาขาพยาบาลศาสตร์


  1. ระบุชื่อ และการเป็นบุคลากร/นักศึกษาภายในหรือภายนอก มหาวิทยาลัยมหิดล ในการตั้งประเด็นสนทนา
  2. ใช้ภาษาที่สุภาพ
  1. ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์ที่จะร้องเรียน หรือร้องทุกข์ เกี่ยวกับผลการตัดสิน ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ของมหาวิทยาลัยมหิดล สายพยาบาลศาสตร์  กรุณาส่งข้อร้องเรียนของท่านโดยตรงไปที่ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ของมหาวิทยาลัยมหิดล สายพยาบาลศาสตร์  โทร 02-4197466-80 ต่อ 1503
  2. ในกรณีที่ท่านต้องการสอบถาม เกี่ยวกับผลการตัดสินโครงการที่เสนอขอรับการรับรอง จากคณะกรรมการฯ  ขอให้สอบถามโดยตรงที่สำนักงานคณะกรรมการฯ โทร 02-4197466-80 ต่อ 1500

 


number counter
 
Copyright © 2014 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th
 
เข้าสู่ Webboard