+  
 
 
+
 
 
 
คณะกรรมการวิจัย  
   
+ บุคลากร  
   
+  
     
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการวิจัย  
   
+ ทุนวิจัย  
     
+  
     
+  
     
+  
     
เอกสาร Download (Intranet)  
     
+ แสดงความยินดี  
     
กิจกรรมการวิจัยที่เป็นประโยชน์  
   
กิจกรรมที่ผ่านมา  
 
 
การจัดการความรู้ด้านการวิจัย  
   
ปฏิทินกิจกรรม  
   
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
   
คณะพยาบาลศาสตร์  
   
กองบริหารงานวิจัย  
   
+  
   
ติดต่องานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  
   

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาล
ฐานข้อมูลแห่งทุนด้านการวิจัยทางการพยาบาล
การประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย

ฐานข้อมูลเครื่องมืองานวิจัย
ฐานข้อมูลเครื่องมืองานวิจัย

วารสารทางการพยาบาล
Scopus
ISI
Pubmed

 

 
   ความรู้ด้านงานวิจัย - Evidence-based Practice
 


Evidence-based Practice (February 16-18,2009)

ลำดับ
เรื่อง
1
Introduction to Evidence-based Practice
2
Practice session:Recognition of clinical question domains
3
Essential Skills for Evidence - based Nursing Practice Part II
4
Practice session:Identifying a clinical question and formulate a PICO for that question
5
Essential Skills for Evidence - based Nursing Practice Part III
6
Practice session: Conducting a literature search
7
Essential Skills for Evidence - based Nursing Practice Part IV
8
Survival skill for therapy questions:essential statistics categorical and continous outcomes
9
Essential Skills for Evidence - based Nursing Practice Part V
10
Guidelines for appraising evidence
11
Essential Skills for Evidence - based Nursing Practice Part VI
12
Stategies for applying evidence into practice

 

 
 
 
 
Copyright © 2016 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th