+  
 
 
+
 
 
 
คณะกรรมการวิจัย  
   
+ บุคลากร  
   
+  
     
+ ทุนวิจัย  
     
+  
     
+  
     
+  
     
เอกสาร Download (Intranet)  
     
+ แสดงความยินดี  
     
กิจกรรมที่ผ่านมา  
 
 
ปฏิทินกิจกรรม  
   
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
   
คณะพยาบาลศาสตร์  
   
กองบริหารงานวิจัย  
   
+  
   
ติดต่องานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  
   

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาล
ฐานข้อมูลแห่งทุนด้านการวิจัยทางการพยาบาล
การประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย

ฐานข้อมูลเครื่องมืองานวิจัย
ฐานข้อมูลเครื่องมืองานวิจัย
Research Profile

 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ THAILAND-EUROPE UNION Policy Dialogues Support Facility (PDSF) และ EURAXESS ASEAN จัดกิจกรรม Workshops on Effective Proposal Preparation and Science Communication โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสหภาพยุโรปมาให้ความรู้การเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ รวมถึงการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้สนใจในการขอรับทุนวิจัยจากสหภาพยุโรป ในวันที่ 11-13 กันยายน 2560 ที่ Bliston Suwan Park View Hotel & Serviced Residence กรุงเทพฯ สนใจเข้าร่วมประชุม คลิกเพื่อลงทะเบียน
คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 (กรอบการวิจัย) (แบบฟอร์ม Protocol)
ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยกลุ่มเรื่องศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub) ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 2
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เข้ารับบริการ "คลินิกวิจัย" โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันพุธ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 401 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา สนใจเข้ารับบริการ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย https://sites.google.com/site/nsmahidolresearchclinic
การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอตั้งงบประมาณการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
การเตรียมเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอตั้งงบประมาณการวิจัย ประจำปี 2561(เอกสารแนบ 1 / เอกสารแนบ2 / เอกสารแนบ3 / เอกสารแนบ4)
 
   
 ข่าวทุนวิจัยในประเทศ
บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเพื่อขอรับทุนวิจัย Cerebos Awards ครั้งที่ 16 เปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2559 | เอกสารดาวน์โหลด
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 19 ประเภททุนปกติ สำหรับปีงบประมาณ 2559 สำหรับกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ (ส่งใบสมัครขอรับทุนพร้อมหนังสือนำส่งจากผู้รับผิดชอบหลักสูตร และเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันทึ่ 29 กุมภาพันธ์ 2559) ส่วนกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยได้รับทุน คปก. ปกติ แล้ว (ส่งใบสมัครขอรับทุนพร้อมข้อมูล รอบแรก เปิดรับสมัครในวันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2559)
 
ข่าวทุนวิจัยต่างประเทศ
มูลนิธิ Sumitomo ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยในกลุ่มประเทศอาเซียนและญี่ปุ่นในสาขามนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีระยะเวลาให้ทุน 1 ปี (รับสมัคร 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2558)  
 
 
ความรู้ด้านงานวิจัย
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ
เครือข่ายวิจัยกับนานาชาติ
Certificate of IRB&GCP Training
เครือข่ายวิจัยกับนานาชาติ
ระบบจองห้องประชุม401
แบบฟอร์มการนำเสนอผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์
แบบฟอร์มการนำเสนอผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์
กระบวนการเบิกจ่าย เงินทุนอุดหนุนการวิัจัย

 

 

 

last update;
03/04/2017


สถิติการเข้าเยี่ยมชม
 
 
 
 
Copyright © 2017 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th