+  
 
 
+
 
 
 
คณะกรรมการวิจัย  
   
+ บุคลากร  
   
+  
     
+ ทุนวิจัย  
     
+  
     
+  
     
+  
     
เอกสาร Download (Intranet)  
     
+ แสดงความยินดี  
     
กิจกรรมที่ผ่านมา  
 
 
ปฏิทินกิจกรรม  
   
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
   
คณะพยาบาลศาสตร์  
   
กองบริหารงานวิจัย  
   
+  
   
ติดต่องานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  
   

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาล
ฐานข้อมูลแห่งทุนด้านการวิจัยทางการพยาบาล
การประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย

ฐานข้อมูลเครื่องมืองานวิจัย
ฐานข้อมูลเครื่องมืองานวิจัย
Research Profile
Research Profile

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งาน Collaborative Institutional Training Initiative (CITI Program) ฉบับปรับปรุงใหม่ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่   ฉบับภาษาไทย   ฉบับภาษาอังกฤษ
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เข้ารับบริการ "คลินิกวิจัย" โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันพุธ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 401 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา สนใจเข้ารับบริการ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย https://sites.google.com/site/nsmahidolresearchclinic
 
ข่าวทุนวิจัยในประเทศ
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอแผนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยยื่นข้อเสนอโครงการฯ ผ่านระบบ NRIIS ได้ที่  คลิก  ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ ขอให้ส่งข้อเสนอมายังงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2563  เพื่อดำเนินการแจ้งมหาวิทยาลัยต่อไป ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่  คลิก
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2564 กรอบการวิจัยภายใต้แพลตฟอร์มที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โปรแกรมที่ 10 ยกระดับความสามารถการแข่งขันและวางรากฐานทางเศรษฐกิจด้าน BCG in Action ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการฯ ผ่านระบบ NRIIS  ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 23 สิงหาคม 2563 (ปิดรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์เวลา 23:59 น.) ทั้งนี้ ขอให้แนบข้อเสนอโครงการตามรูปแบบที่ บพข. กำหนด ทั้ง File word และ PDF ในระบบ NRIIS ด้วย ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่  คลิก  หรือ  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับเอกสารข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจําปีงบประมาณ 2563 แผนงานกลุ่ม BCG ภูมิภาค (รอบเพิ่มเติม) ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ ฯ ผ่านระบบ NRIIS  ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 10 สิงหาคม 2563
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วมระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco – Thai Mobility Programme/PHC SIAM) ประจำปี 2564-2565 ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการ ฯ ได้ถึง ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่  คลิก  ทั้งนี้ โปรดส่งข้อเสนอโครงการฯ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) ประจำปี 2564 (FY2021) ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการฯ ผ่านระบบ  NRIIS  ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คลิก  ทั้งนี้ โปรดส่งข้อเสนอโครงการ ฯ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ข่าวทุนวิจัยต่างประเทศ
UK Research and Innovation (UKRI) และ National Institute for Health Research (NIHR) เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้หัวข้อ Global Effort on COVID-19 (GECO) Health Research กำหนดปิดรับสมัคร 3 รอบ ในวันที่ 22 มิถุนายน 10 สิงหาคม และ 28 กันยายน 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คลิก
Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (JFS) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย 5th Joint Call for Proposals of Science and Technology (S&T) in the Thematic Areas of Infectious Diseases (Incl. Covid-19) and Nanotechnologies ปิดรับสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และ 6th Joint Call for Proposals of Innovation in the Thematic Areas of Digital Health (Incl. Infectious Diseases) and Bioeconomy (Incl. Application of ICT-Based Technologies) ปิดรับสมัครวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คลิก
United States Department of Defense (DOD) เปิดรับสมัครทุน Peer Reviewed Medical Research Program (PRMRP) ซึ่งให้การสนับสนุนการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1)Discovery Award 2)Focused Program Award 3)Investigator-Initiated Research Award 4)Technology/Therapeutic Development Award ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครผ่าน https://www.grants.gov / รายละเอียดเพิ่มเติม
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ
เครือข่ายวิจัยกับนานาชาติ เครือข่ายวิจัยกับนานาชาติ ระบบจองห้องประชุม401
แบบฟอร์มการนำเสนอผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์
กระบวนการเบิกจ่าย เงินทุนอุดหนุนการวิัจัย ความรู้ด้านงานวิจัย  
 
 
 
last update;
31/07/2020

 
 
 
Copyright © 2019 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th