+  
 
 
+
 
 
 
คณะกรรมการวิจัย  
   
+ บุคลากร  
   
+  
     
+ ทุนวิจัย  
     
+  
     
+  
     
+  
     
เอกสาร Download (Intranet)  
     
+ แสดงความยินดี  
     
กิจกรรมที่ผ่านมา  
 
 
ปฏิทินกิจกรรม  
   
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
   
คณะพยาบาลศาสตร์  
   
กองบริหารงานวิจัย  
   
+  
   
ติดต่องานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  
   

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาล
ฐานข้อมูลแห่งทุนด้านการวิจัยทางการพยาบาล
การประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย

ฐานข้อมูลเครื่องมืองานวิจัย
ฐานข้อมูลเครื่องมืองานวิจัย
Research Profile
Research Profile

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Universiti Utara Malaysia ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ Joint International Education Conference (JIEC 2019): The 8 PSU Education Conference & 4 Inspirational Scholar Symposium (ISS) 2019 "Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้สนใจสามารถส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม  คลิก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 11th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering” (ICITEE 2019) ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้สนใจส่งผลงานเพื่อพิจารณานำเสนอใน ICITEE 2019 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คลิก

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 23rd East Asian Forum of Nursing Scholars (EAFONS) conference ในหัวข้อ "Advancing Nursing Scholars in the Era of Global Transformation and Disruptive Innovation" ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2563 ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อหรือสมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่  คลิก

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งาน Collaborative Institutional Training Initiative (CITI Program) ฉบับปรับปรุงใหม่ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่   ฉบับภาษาไทย   ฉบับภาษาอังกฤษ
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความมั่นใจว่านักวิจัยรุ่นใหม่สามารถสร้างโจทย์วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ผลิตผลงานที่มีมาตรฐานสูง และมีการตีพิมพ์วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เข้ารับบริการ "คลินิกวิจัย" โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันพุธ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 401 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา สนใจเข้ารับบริการ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย https://sites.google.com/site/nsmahidolresearchclinic
 
ข่าวทุนวิจัยในประเทศ
ขอเชิญอาจารย์ผู้สนใจจัดทำข้อเสนอแผนงานวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณตามแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยขอให้อาจารย์ผู้สนใจดำเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
  1. ใช้แบบฟอร์มตามที่ สกสว. กำหนด พร้อมกรอกข้อมูลผ่านระบบบริหารงานวิจัยอัจฉริยะ TIRAs ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น.
  2. จัดส่งแผนงานวิจัย จำนวน 5 ชุด พร้อมแผ่น CD ไฟล์ข้อมูลในรูปแบบ word จำนวน 1 แผ่น มายังงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เพื่อรวบรวมแผนงาน และจัดทำหนังสือนำส่งกองบริหารงานวิจัยต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม   คลิก

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ (TTSF) ประเทศไทย เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2562 กำหนดการส่งแบบข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2266 6609 ต่อ 553 หรือ 0 2564 7000 ต่อ 81815 และดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการได้ที่  คลิก  ทั้งนี้ โครงการที่สนใจสมัครขอรับทุน ฯ โปรดปฏิบัติตาม ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินค่าธรรมเนียมพัฒนาการวิจัยของมหาวิทยาลัยและส่วนงาน ที่จัดเก็บจากโครงการวิจัยที่ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสามารถตั้งหมวดค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันในอัตรา 10% และส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนดังกล่าวมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1) ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2562 และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่  คลิก คู่มือการใช้งานระบบ NRMS ในการเสนอขอทุนวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ฉบับย่อ) สำหรับนักวิจัย
ข้อแนะนำการกรอกข้อมูลในระบบ NRMS
ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครโปรดส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครขอรับทุนมายัง กองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คลิก  ตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครโปรดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สภาการพยาบาล ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ เสนอโครงการวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล เพื่อขอรับทุนอุดหนุนวิจัยด้านจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2562 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิก
สำนักประสานงานชุดโครงการอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ เปิดรับข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุน “ทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ” ปีงบประมาณ 2562 โดยมีเงื่อนไขสำคัญ คือ เป็นโครงการตามความต้องการของภาคเอกชน และภาคเอกชนร่วมสมทบทุนในโครงการวิจัยไม่น้อยกว่า 20%, ประเด็นวิจัยสอดคล้องกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล และตรงกับกรอบการสนับสนุนทุนวิจัย, ไม่จำกัดวงเงินงบประมาณ ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คลิก
 
ข่าวทุนวิจัยต่างประเทศ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Indian Council of Social Science Research (ICSSR) รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2562 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2562 โดยระยะเวลาทำวิจัย ณ ประเทศอินเดีย เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คลิก ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครโปรดส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนดังกล่าวผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

วช. ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT – JSPS) ประจำปี 2563 (FY2020) ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครไปยังแหล่งทุนได้ถึง วันที่ 4 กันยายน 2562 สามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการได้ที่  คลิก  ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครโปรดส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนฯ มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

United States Department of Defense (DOD) เปิดรับสมัครทุน Peer Reviewed Medical Research Program (PRMRP) ซึ่งให้การสนับสนุนการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1)Discovery Award 2)Focused Program Award 3)Investigator-Initiated Research Award 4)Technology/Therapeutic Development Award ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครผ่าน https://www.grants.gov / รายละเอียดเพิ่มเติม
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ
เครือข่ายวิจัยกับนานาชาติ เครือข่ายวิจัยกับนานาชาติ ระบบจองห้องประชุม401
แบบฟอร์มการนำเสนอผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์
กระบวนการเบิกจ่าย เงินทุนอุดหนุนการวิัจัย ความรู้ด้านงานวิจัย  
 
 
 
last update;
20/08/2019


สถิติการเข้าเยี่ยมชม
 
 
 
Copyright © 2019 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th