+  
 
 
+
 
 
 
คณะกรรมการวิจัย  
   
+ บุคลากร  
   
+  
     
+ ทุนวิจัย  
     
+  
     
+  
     
+  
     
เอกสาร Download (Intranet)  
     
+ แสดงความยินดี  
     
กิจกรรมที่ผ่านมา  
 
 
ปฏิทินกิจกรรม  
   
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
   
คณะพยาบาลศาสตร์  
   
กองบริหารงานวิจัย  
   
+  
   
ติดต่องานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  
   

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาล
ฐานข้อมูลแห่งทุนด้านการวิจัยทางการพยาบาล
การประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย

ฐานข้อมูลเครื่องมืองานวิจัย
ฐานข้อมูลเครื่องมืองานวิจัย
Research Profile

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรม Thailand Research Expo : Symposium 2018 ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ จึงขอเชิญส่งบทความผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอผลงานในภาคบรรยาย (Oral Presentation) หรือภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 24 มิถุนายน 2561 ผู้สนใจส่งบทความผลงานวิจัย ได้ที่นี่
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP)” ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมแพทย์โดม 3 ชั้น 2 อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม
 องค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น จัดสัมมนาเรื่อง JSPS’s Activity in Asia and sharing information about research opportunity in Japan เพื่อประชาสัมพันธ์ทุน ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:00-15:15 น. ณ ห้องประชุม 530 ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 คลิกลงทะเบียนออนไลน์ 
คณะสิ่งแวดล้อมและและทรัพยากรศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1103 อาคารนาท ตัณฑวิรุฬห์ ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่ง โทร.02-441-5000 ต่อ 2111
สำนักงานบริการการวิจัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ร่วมกับ Department of Bioethics, National Institutes of Health (NIH) จัดโครงการอบรมเรื่อง "Advanced Research Ethics Training Course" ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฏาคม 2561 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ (อัตราค่าลงทะเบียนคนละ 3,500 บาท) ผู้สนใจโปรดติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ นางสาววิริยา เต๊ะดอเลาะ โทร.02-354-9100 ต่อ 1524, 1525 กด 14 หรือ E-mail: viriya.ted@mahidol.ac.th ปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สมาคมสีแห่งเอเชีย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4 th Asia Color Association Conference ACA2018: Inspiration in color” ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ คลิกลงทะเบียนออนไลน์

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยแบบผสมผสานทางสุขภาพ (Mixed Method Research in Health Sciences)” ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2561 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คลิกลงทะเบียนออนไลน์
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เข้ารับบริการ "คลินิกวิจัย" โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันพุธ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 401 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา สนใจเข้ารับบริการ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย https://sites.google.com/site/nsmahidolresearchclinic
 
ข่าวทุนวิจัยในประเทศ
แหล่งทุน Mitsui Sumitomo Insurance Thailand ให้ทุนสนับสนุนการทำวิจัยในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนน: Mitsui Sumitomo Insurance Welfare Foundation (MSIWF) Research Grant 2018 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางออนไลน์ หรือส่งเอกสารไปยังแหล่งทุน ภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ประกาศรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานประกันสังคม ภายใต้กรอบการดำเนินงานวิจัย ประจำปี 2561 เรื่อง “แนวทางและรูปแบบการพัฒนาสิทธิประโยชน์ สำหรับผู้รับบำนาญในระบบประกันสังคม” ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการฯ ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนฝ่ายวิชาการประจำปี 2562 ดังนี้ 1) ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ 2) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 3) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ผู้สนใจโปรดส่งข้อเสนอโครงการมายัง กองบริหารงานวิจัย เพื่อเสนอรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยลงนามในหนังสือนำส่ง ภายในวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม 
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนต่อยอดงานวิจัยเพื่อร่วมกับภาคเอกชน เพื่อผลิตผลงานวิจัยได้ตรงตามความต้องการของภาคเอกชน/อุตสาหกรรม โปรดส่งข้อเสนอโครงการมายัง สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี หรือที่อีเมล preseedmahidol@mahidol.ac.th ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561  รายละเอียดเพิ่มเติม
BRAND’S Health Research Awards 2018 (เดิมชื่อทุน Cerebos Awards) และคณะกรรมการพิจารณาทุน ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานขอรับทุนวิจัย BRAND’S Health Research Awards 2018 ประเภทวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยทางโภชนศาสตร์เภสัชศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจขอรับทุนโดยส่งแบบเสนอโครงการวิจัย (ตามแบบฟอร์มจำนวน ชุด พร้อมแผ่นซีดี ชุด) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับสมัคร "ทุนนักวิจัยแกนนำ" ประจำปี 2561 จำนวน 2 ทุน (งบประมาณรวมทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท) ระยะเวลารับทุน 5 ปีต่อโครงการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม Click Facebook: ChairProfessorGrantsNSTDA
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีนโนบายที่จะสนับสนุนทุนวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเภททุนทั่วไป โดยแบ่งกรอบการวิจัยทางวัฒนธรรมออกเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ (1) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (2) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มิถุนายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
 
ข่าวทุนวิจัยต่างประเทศ
แหล่งทุน ETH Zurich เปิดรับข้อเสนอโครงการ Bilateral Research Collabaration with Asia 2017-2020 Call for Seed Money Grants with ASEAN Member States ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ถึง วันที่ 19 สิงหาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม  
บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับ สกว. เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาภายใต้ทุนของ สกว. เพื่อรับการสนับสนุนการเดินทางเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร Travel Grant for PhD Supervisors ตั้งแต่บัดนี้-6 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.00 น. (สมัครออนไลน์เท่านั้น) รายละเอียดเพิ่มเติม  
amfAR เปิดรับข้อเสนอโครงการ Mathilde Krim Fellowships in Basic Biomedical Research ผู้สนใจสามารถส่ง Letter of Intent ผ่านระบบออนไลน์ได้ถึง วันที่ 11 มิถุนายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม  
ทุน “2019 Taiwan Fellowship” เปิดรับสมัครออนไลน์ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2561 ทุน Taiwan Fellowship เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อมอบให้ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการต่างชาติที่สนใจทำการวิจัยเกี่ยวกับไต้หวัน ระยะเวลาของทุน 3-12 เดือน รายละเอียดเพิ่มเติม  
United States Department of Defense (DOD) เปิดรับสมัครทุน Peer Reviewed Medical Research Program (PRMRP) ซึ่งให้การสนับสนุนการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1)Discovery Award 2)Focused Program Award 3)Investigator-Initiated Research Award 4)Technology/Therapeutic Development Award ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครผ่าน https://www.grants.gov / รายละเอียดเพิ่มเติม  
แหล่งทุน German Academic Exchange Service (DAAD) เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยเข้าร่วมโครงการ DAAD Short Term Research Stays in Germany for Thai Researchers ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครผ่านระบบไปยัง DAAD Information Centre Bangkok ภายในวันที่ 15 เมษายน 2561 (สำหรับรอบ สิงหาคม 2561 - มกราคม 2562) และ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 (สำหรับรอบ มีนาคม - กรกฎาคม 2562) รายละเอียดเพิ่มเติม  
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ
เครือข่ายวิจัยกับนานาชาติ เครือข่ายวิจัยกับนานาชาติ ระบบจองห้องประชุม401
แบบฟอร์มการนำเสนอผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์
กระบวนการเบิกจ่าย เงินทุนอุดหนุนการวิัจัย ความรู้ด้านงานวิจัย  
 
 
 
last update;
15/06/2018


สถิติการเข้าเยี่ยมชม
 
 
 
Copyright © 2017 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th