คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
 

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ

         ภาควิชาการพยาบาลรากฐานได้จัดตั้งโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นศูนย์สุขภาพดีสำหรับผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลตนเอง ลดภาวะพึ่งพา เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตสังคม  นอกจากนี้ภาควิชาฯ ได้วางแผนจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและครอบครัว กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรวมทั้งการวิจัยด้านผู้สูงอายุ  ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาล พยาบาล และประชาชนในชุมชม เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ครอบครัวและส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่สังคม 

 

  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ

 

 
หน้าหลัก