คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
เกี่ยวกับภาควิชา

ชื่อ  นางณัฐสุรางค์   บุญจันทร์
ตำแหน่งทางวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งบริหาร รองหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
สถานที่ทำงาน ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล      
โทรศัพท์     เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน (662)-441-5333  ต่อ 2601
                 เบอร์โทรศัพท์มือถือ   086–0007145   
โทรสาร (662)-412-8415
E mail:
nutsurang.boo@mahidol.ac.th

ประวัติการศึกษา

ปี
คุณวุฒิ
สาขาวิชา (เอก-โท)
สถาบัน
2522 พย.บ. พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
2522 ปกศ. ผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล
2528 วท.ม. พยาบาลศาสตร์(การพยาบาลผู้ใหญ่) คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล

งานสอนที่รับผิดชอบ  :

1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
      - การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน 3 (การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์)
      - ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล
      - ประเด็นและแนวโน้มในวิชาชีพการพยาบาล
      - ปฏิบัติการบริหารจัดการการพยาบาล

2. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
      - การพยาบาลผู้สูงอายุ 
      - การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการป้องกันการติดเชื้อ

ผศ.ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์

งานวิจัยที่สนใจ :

- การส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ
- การพยาบาลผู้สูงอายุ
- การปรับพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง

การอบรมดูงาน :

การศึกษาอบรม
ช่วงระยะเวลา
สถาบัน
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป
ส.ค.47 – มิย.49

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

English for Academic Purposes course 10 กพ.53- 19 มีค.53 English Language Institute Deakin University , Melbourne Australia

เอกสารทางวิชาการ

หัวหน้าโครงการวิจัย :

 1. ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ และสมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี.  ปัจจัยทำนายความพร้อมในการ
  เรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารพยาบาลศาสตร์. 2544; 19(2): 69-81.
 2. ณัฐสุรางค์บุญจันทร์  ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์ และ สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี. สภาวะแวดล้อม
  ทางการเรียนที่มีผลต่อเจตคติทางการพยาบาล ด้านค่านิยมทางสังคม ด้านลักษณะวิชาชีพ และด้านการปฏิบัติงานของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. วารสารพยาบาลศาสตร์. 2545; 20(3): 31-42.
 3. ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ และรัชนี  ศุจิจันทรรัตน์.  ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
  เรื่อง การสวนปัสสาวะแบบเป็นครั้งคราวสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  วารสารพยาบาล.2548; 54(1): 42-53 
 4. ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ปรางค์ทิพย์  อุจะรัตน  วัฒนา พันธุ์ศักดิ์  และนิตยามีหาดทราย.  ผลของการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง.  วารสารพยาบาลศาสตร์. 29 (ฉ พิเศษ2) ก.ค.-ก.ย.2554: 93-102.

ผู้ร่วมโครงการวิจัย :

 1. จำเรียง กูรมสุวรรณ   ณัฐสุรางค์   บุญจันทร์และคณะ. ประเมินความคิดเห็น ความพอใจ และการใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาล ในโครงการจัดหอผู้ป่วยเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช. วารสารพยาบาลศาสตร์ 2531; 6(1): 58-70.
 2. จรัสวรรณ  เทียนประภาส, ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์และคณะ.  ปัญหาและความ
  ต้องการของอาจารย์และนักศึกษาพยาบาลในการใช้บริการห้องสมุด คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล.  วารสารพยาบาลศาสตร์ 2534; 9(3): 152-159.
 3. ผจงพร  สุภาวิตา, ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์และเสาวนีย์ สุบรรณรัตน์.  ศึกษาความ
  คิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 เกี่ยวกับการเรียนการสอนในสถานการณ์จำลอง และความมั่นใจในการให้การพยาบาลพื้นฐานบนหอผู้ป่วย.  วารสารพยาบาลศาสตร์ 2538;13(2): 53 -59.
 4. รัชนี  ศุจิจันทรรัตน์ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ และปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน สัดส่วนของบุคลากรทางการพยาบาล และชั่วโมงการพยาบาลที่ผู้ป่วยได้รับในโรงพยาบาลระดับตติยภูมิในประเทศไทย วารสารสภาพยาบาล 2547; 19(4): 78-95. 
 5. ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ ณัฐสุรางค์  บุญจันทร์ และคณะ. การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในผู้สูงอายุในระหว่างปี พ.ศ.2533-2544โดยการวิเคราะห์เมต้าวารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 2548; 6(1): 2-12.
 6. สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี  ณัฐสุรางค์  บุญจันทร์ และคณะ.  คุณลักษณะและบทบาทของพยาบาลที่พึงประสงค์ในความคิดเห็นของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วารสารพยาบาลศาสตร์ 2548; 23(2): 48-56.
 7. จันทนารณฤทธิวิชัย ณัฐสุรางค์  บุญจันทร์ และคณะ. การประเมินสมรรถภาพกายก่อนและหลังการออกกำลังกายแอโรบิกแบบตารางเก้าช่อง และยืดเหยียดกล้ามเนื้อ โดยใช้ยางยืดของผู้สูงอายุในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.วารสารพยาบาลศาสตร์. 27, 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2552) 68-77
 8. วิไลวรรณ ทองเจริญณัฐสุรางค์  บุญจันทร์ และคณะ. ประสิทธิผลของกระบวนการจัดการความรู้ และการจัดการปัญหาความดันโลหิตสูงของผู้สูงอายุ. วารสารพยาบาลศาสตร์. 29 (ฉ พิเศษ2) ก.ค.-ก.ย.2554: 93-102.

ผลงานตำราและสื่อการสอน :

 1. ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ “การระบายสิ่งตกค้างออกจากร่างกาย”ในพัชรี ตันศิริและคณะคู่มือการพยาบาลเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 8 ; กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สยามสปอร์ต.2543.
 2. ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสวนปัสสาวะ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 . 2547.
 3. ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์. ตำราปวดข้อ ข้อเสื่อมและการประยุกต์กระบวนการพยาบาล.พิมพ์ครั้งที่ 2; กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เอ็น พี เพรส.2552.
 4. ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์. “การป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ การส่งเสริมสุขภาพด้านการขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ”ใน สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตนและ ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์บรรณาธิการ  ตำราทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล. พิมพ์ครั้งที่ 3; กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เอ็น พี เพรส.2553.
 5. ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์.การพยาบาลผู้ป่วยปวดบริเวณข้อศอก ข้อมือที่พบบ่อย ในวรรณ๊สัตยวิวัฒน์ บรรณาธิการการพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์.พิมพ์ครั้งที่ 7; กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เอ็น พี เพรส.2553
 6. ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์.สื่อการสอน CAI/e-learning /VDO วิชาทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เรื่อง การล้างมือ, Mask gown gloves, Aseptic technique, Cleansing Enema, Fleet Enema, Catheterization, Bed bath, Shampooing, การจัดท่า อุ้มยกพยุงและ เคลื่อนย้ายผู้ป่วย ฯลฯ

ผลงานที่เคยได้รับรางวัล :

 1. ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์.บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสวนปัสสาวะเป็นครั้งคราว สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ในการประชุมพยาบาลศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่4  พ.ศ. 2551.

ผลงานอื่นๆ(บริการวิชาการ) :

 1. ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์. อาจารย์พิเศษ สอนนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 2. ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์. วิทยากรบรรยายเรื่อง Back pain :assessment &management โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล กทม.จัดโดยโรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2555 เวลา 13.00-14.00 น.

รางวัลและเงินทุน :

 • ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสวนปัสสาวะเป็นครั้งคราว สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ในการประชุมพยาบาลศาสตรศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่4 พ.ศ. 2551.

สมาชิกองค์กรวิชาชีพ :

 • สภาการพยาบาล
 • สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
 • สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ
 • ชมรมพยาบาลออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย   

 

 

 
หน้าหลัก