คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
 

บทคัดย่อผลงานวิจัยของภาควิชาฯ ปี 2559

  2559 2558 2557 2554-2556
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ มกราคม – ธันวาคม 2559 รวม 8 เรื่อง
ระดับชาติซึ่งอยู่ในระหว่างรอตีพิมพ์

1

กมนทรรศน์ ยันต์เจริญ, นารีรัตน์ จิตรมนตรี, วัชรินทร์ พานิชเจริญ และเสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ. (2559). ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอำนาจต่อการฟื้นสภาพ หลังการผ่าตัดของผู้สูงอายุที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม. วารสารพยาบาลศาสตร์, ...รอตีพิมพ์
2 ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์, เสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล และวิภาวี หม้ายพิมาย. (2559). ปัจจัยทำนายความรู้เรื่องโรคและความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน ในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง. วารสารพยาบาลศาสตร์, 34(1), ...รอตีพิมพ์
3 ทีปภา แจ่มกระจ่าง, ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ และจิรวรรณ มาลา. (2559). ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อความร่วมมือในการรับประทานยา และความดันโลหิตของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน. วารสารพยาบาลทหารบก, ...รอตีพิมพ์
4 นิติกุล บุญเลี้ยง, นารีรัตน์ จิตรมนตรี. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจภายในกับพฤติกรรมควบคุมน้ำตาลในเลือดของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารเชียงใหม่, 29(2), …รอตีพิมพ์
5 ปิยวรรณ คุ้มเดช, นารีรัตน์ จิตรมนตรี, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ และอรพรรณ โตสิงห์. (2559). ปัจจัยทำนายการฟื้นตัวด้านการทำหน้าที่ของผู้ป่วยสูงอายุหลังผ่าตัดกระดูกสะโพกหัก. วารสารพยาบาลทหารบก, 18(2), …รอตีพิมพ์
6 พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร และเสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ. (2559). การจัดการสุขภาพของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองกรุงเทพมหานคร. ...รอตีพิมพ์
7 วรนันท์ คล้ายหงษ์, นารีรัตน์ จิตรมนตรี และวิราพรรณ วิโรจน์รัตน์. (2559). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอ ของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 24(1), ...รอตีพิมพ์
8 อัญพัชญ์ อรุณโรจน์โสภิต, วิไลวรรณ ทองเจริญ และวิราพรรณ วิโรจน์รัตน์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง กระบวนการและผลลัพธ์ด้านความพึงพอใจในการดูแลเท้าของผู้สุงอายุโรคเบาหวาน ที่มารับบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล. วารสารพยาบาลสงขลานครินทร์, 35(2), …รอตีพิมพ์
ระดับนานาชาติ
  -

 

 
หน้าหลัก