คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
 

การจัดการความรู้

  Other

ตารางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2556

เรื่องที่ 1 ความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล
เวลา  12.00-13.30  น.
   ณ อาคารพระศรีพัชรินทร  ชั้น 10  ห้อง 1004

ครั้งที่
วันที่
หัวเรื่อง
1
วันพุธที่  20  กุมภาพันธ์  2556

เรื่อง Hypodermic Injection

ผู้นำกิจกรรม   : รองศาสตราจารย์ปรางค์ทิพย์  อุจะรัตน
คุณลิขิต        : อาจารย์วิภาวี หม้ายพิมาย / รองศาสตราจารย์พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
คุณอำนวย     : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ   วาณิชย์เจริญชัย

2
วันพุธที่  24  เมษายน  2556

เรื่อง Intermittent   Catheterization

ผู้นำกิจกรรม   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
คุณลิขิต        : อาจารย์ทีปภา แจ่มกระจ่าง / รองศาสตราจารย์พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
คุณอำนวย     : รองศาสตราจารย์สมจินต์  เพชรพันธุ์ศรี

3
วันพุธที่  19  มิถุนายน  2556 เรื่อง Feeding

ผู้นำกิจกรรม   : รองศาสตราจารย์สมจินต์  เพชรพันธุ์ศรี
คุณลิขิต        : อาจารย์เสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล / รองศาสตราจารย์พัสมณฑ์  คุ้มทวีพร
คุณอำนวย     : รองศาสตราจารย์วีนัส   ลีฬหกุล

4
วันพฤหัสบดีที่  4  กรกฎาคม  2556 เรื่อง เทคนิค Catheterization

ผู้นำกิจกรรม   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสุรางค์   บุญจันทร์
คุณลิขิต        : อาจารย์จิรวรรณ  มาลา/ รองศาสตราจารย์พัสมณฑ์   คุ้มทวีพร
คุณอำนวย     : รองศาสตราจารย์สมจินต์    เพชรพันธุ์ศรี

5
วันพุธที่  21 สิงหาคม 2556 เรื่อง Suction

ผู้นำกิจกรรม   : รองศาสตราจารย์วัฒนา พันธุ์ศักดิ์
คุณลิขิต        : อาจารย์วิภาวี หม้ายพิมาย / รองศาสตราจารย์พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
คุณอำนวย     : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสุรางค์  บุญจันทร์

6
วันพุธที่ 11 กันยายน  2556 ถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ เรื่อง ประสบการณ์งานพัฒนานักศึกษา

ผู้นำกิจกรรม   : รองศาสตราจารย์วัฒนา  พันธุ์ศักดิ์
คุณลิขิต        : อาจารย์เสาวลักษณ์  สุขพัฒนศรีกุล / รองศาสตราจารย์พัสมณฑ์   คุ้มทวีพร
คุณอำนวย     : รองศาสตราจารย์ปรางค์ทิพย์  อุจะรัตน

เรื่องที่ 2  การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศของภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
เวลา  12.00-13.30  น.
   ณ อาคารพระศรีพัชรินทร  ชั้น 10  ห้อง 1004
ครั้งที่
วันที่
หัวเรื่อง
1
วันพุธที่  20  มีนาคม  2556 

เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยใช้กรอบทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบผสมผสาน  ในโครงการวิจัย รูปแบบการจัดการทางการพยาบาล เพื่อป้องกันโรคเรื้อรังสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้นำกิจกรรม   : รองศาสตราจารย์ ดร.วีนัส  ลีฬหกุล
คุณลิขิต        : อาจารย์ทีปภา  แจ่มกระจ่าง / รองศาสตราจารย์พัสมณฑ์  คุ้มทวีพร
คุณอำนวย     : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ   วาณิชย์เจริญชัย

2
วันอังคารที่  14  พฤษภาคม  2556 เรื่อง การใช้กรอบทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบผสมผสาน

ผู้นำกิจกรรม   : รองศาสตราจารย์ ดร.วีนัส  ลีฬหกุล
คุณลิขิต        : อาจารย์ทีปภา แจ่มกระจ่าง / รองศาสตราจารย์พัสมณฑ์  คุ้มทวีพร
คุณอำนวย     : รองศาสตราจารย์จันทนา รณฤทธิวิชัย

3
วันพุธที่  17  กรกฎาคม  2556 เรื่อง การใช้กรอบทฤษฎีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบผสมผสาน

ผู้นำกิจกรรม   : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิราพรรณ  วิโรจน์รัตน์
คุณลิขิต        : รองศาสตราจารย์พัสมณฑ์  คุ้มทวีพร
คุณอำนวย     : รองศาสตราจารย์วีนัส    ลีฬหกุล

4
วันพุธที่  18  กันยายน  2556 

เรื่อง รูปแบบการจัดการทางการพยาบาล เพื่อควบคุมโรคเข่าเสื่อมสำหรับผู้สูงอายุ

ผู้นำกิจกรรม   : รองศาสตราจารย์ปรางค์ทิพย์  อุจะรัตน
คุณลิขิต        : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิราพรรณ  วิโรจน์รัตน์/รองศาสตราจารย์พัสมณฑ์  คุ้มทวีพร
คุณอำนวย     : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสุรางค์  บุญจันทร์

 


 

 
หน้าหลัก