คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
 

การจัดการความรู้

  Other

ตารางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2561

กิจกรรมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 2561
วันที่ / สถานที่
หัวเรื่อง
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 การจัดการความรู้ เรื่อง Medication errors  สู่การเรียนการสอนวิชาทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล
วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 Them: Innovation education strategies for nursing students
เรื่อง - The Causes of Medication Errors

ผู้ช่วยอาจารย์จิรวรรณ มาลา วิทยากร
ผู้ช่วยอาจารย์จิรวรรณ เผื่อแผ่น คุณลิขิต

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 Them: Innovation education strategies for nursing students
เรื่อง - Reducing medication errors: Teaching strategies that increase nursing students’ awareness of medication errors and their prevention

อาจารย์ธัญยรัชต์ องค์มีเกียรติ วิทยากร
ผู้ช่วยอาจารย์วรรณฤดี เชาว์อยชัย คุณลิขิต

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561

Them : Innovation education strategies for nursing students
อาจารย์วรรณฤดี  เชาว์อยชัย  ผู้นำกิจกรรม และคุณลิขิต

อาจารย์ธัญยรัชต์  องค์มีเกียรติ คุณอำนวย
วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561

Them :  การทำบทเรียนออนไลน์แบบ SPOC

อาจารย์ปิยาภรณ์ เยาวเรศ ผู้นำกิจกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561

Them: การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ จิตรมนตรี
รองศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ จิตรมนตรี วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.วิราพรรณ  วิโรจน์รัตน์ คุณอำนวย

ผู้ช่วยอาจารย์วรรณฤดี  เชาว์อยชัย คุณลิขิต

 


 

 
หน้าหลัก