คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
 

การจัดการความรู้

  Other

ตารางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2557

กิจกรรมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 2557

ครั้งที่
วันที่ / สถานที่
หัวเรื่อง
1
วันที่ 29 ม.ค.57

เรื่อง การดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์

ผู้นำกิจกรรม รศ.พัสมณฑ์  คุ้มทวีพร
คุณอำนวย ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ
คุณลิขิต อาจารย์อรุณรัตน์ คันธา และรศ.พัสมณฑ์  คุ้มทวีพร

2

วันที่ 19 ก.พ.57

เรื่อง การประกันคุณภาพภาควิชาฯ

ผู้นำกิจกรรม ผศ.ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
คุณอำนวย รศ.สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี
คุณลิขิต อาจารย์เสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล และรศ.พัสมณฑ์  คุ้มทวีพร

3

วันที่ 9 เม.ย. 57

เรื่อง การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ : บทบาทความรับผิดชอบของพยาบาล

ผู้นำกิจกรรม อ.ทีปภา แจ่มกระจ่าง
คุณอำนวย รศ.สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี
คุณลิขิต อ.จิรวรรณ มาลา และรศ.พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร

4

วันที่ 21 พ.ค. 57

ประสบการณ์จากการเข้าอบรมหลักสูตร Nursing Specialist Program on Nursing Care/ Management สาขา Neurology Nursing ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 11 เมษายน 2557

ผู้นำกิจกรรม อ.ทีปภา แจ่มกระจ่าง และ อ.วิภาวี หม้ายพิมาย
คุณอำนวย ผศ.ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
คุณลิขิต อ.จิรวรรณ มาลา และ อ.เสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล

5

วันที่ 18 มิ.ย. 57

เรื่อง การดูแลภาวะผิวหนังอักเสบเนื่องจากการควบคุมการขับถ่ายไม่ได้

ผู้นำกิจกรรม คุณพูลสุข ตรีชดารัตน์
คุณอำนวย ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ
คุณลิขิต อ.วิภาวี หม้ายพิมาย และรศ.พัสมณฑ์  คุ้มทวีพร

6
วันที่ 18 ส.ค. 2557

ประสบการณ์จากการฝึกอบรม : โครงการพัฒนาจิตและการดูแลระยะสุดท้าย

ผู้นำกิจกรรม ผศ.ดร.วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์
คุณอำนวย ผศ.ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
คุณลิขิต อ.วิภาวี หม้ายพิมาย และ รศ.พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร

7

-

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: ชีวิตงดงาม จากเริ่มต้นสู่วันเกษียณอายุการทำงาน (งด)

ผู้นำกิจกรรม รศ. จันทนา รณฤทธิวิชัย และ รศ.สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี
คุณอำนวย รศ.พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
คุณลิขิต อ.จิรวรรณ มาลา และ อ.วิภาวี หม้ายพิมาย

8

วันที่ 17 ก.ย. 57 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ระบบประสาท

ผู้นำกิจกรรม อาจารย์จิรวรรณ มาลา และอาจารย์วิภาวี หม้ายพิมาย
คุณอำนวย ผศ.ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
คุณลิขิต อาจารย์จิรวรรณ มาลา และ รศ.พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร

 


 

 
หน้าหลัก