คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
 

การจัดการความรู้

  Other

ตารางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2558

กิจกรรมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 2558
วันที่ / สถานที่
หัวเรื่อง
วันพุธ 26พ.ย. 57

เรื่อง - การจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล: วิธีการสอนและกลุ่มกิจกรรม

ผู้นำกิจกรรม -รศ.ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน
คุณอำนวย - ผศ.ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
คุณลิขิต - อ.ทีปภา แจ่มกระจ่าง

วันพุธ 17ธ.ค. 57

เรื่อง - การจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล: การจัด Rotation และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ผู้นำกิจกรรม -รศ.ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน
คุณอำนวย - รศ.พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
คุณลิขิต - อ.ทีปภา แจ่มกระจ่าง

วันพุธ 21ม.ค. 58

เรื่อง - การจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล: การประเมินผลและแบบประเมิน

ผู้นำกิจกรรม -รศ.ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน
คุณอำนวย - ผศ. เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ
คุณลิขิต - อ.ทีปภา แจ่มกระจ่าง

วันพุธ 18ก.พ.58

เรื่อง - การจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล: การสอบ OSCE

ผู้นำกิจกรรม -รศ.ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน
คุณอำนวย - ผศ.ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
คุณลิขิต - อ.จิรวรรณ มาลา, อ.ทีปภา แจ่มกระจ่าง

วันพุธ 18มี.ค.58

เรื่อง - การจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล: การประเมินผลการเรียนการสอนและแนวทางการพัฒนา

ผู้นำกิจกรรม -รศ.ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน
คุณอำนวย - รศ.พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
คุณลิขิต - อ.ทีปภา แจ่มกระจ่าง

วันพุธ 20พ.ค.58

เรื่อง - การประเมินผลและแนวทางพัฒนาของวิชาทักษะพื้นฐานทางการพยาบาลเพื่อการจัดทำ มคอ.5 ของรายวิชา

ผู้นำกิจกรรม - รองศาสตราจารย์ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน
คุณอำนวย - ผศ.เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ
คุณลิขิต - อ.ทีปภา แจ่มกระจ่าง

วันพุธ17 มิย58

เรื่อง - สรุปผลการถอดบทเรียน โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพยาบาลผู้สูงอายุ : พัฒนาศักยภาพและ คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2557

ผู้นำกิจกรรม - ผศ.ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
คุณอำนวย - รศ.พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
คุณลิขิต - อ.วิภาวี หม้ายพิมาย , อ.ทีปภา แจ่มกระจ่าง

วันพุธ 15 ก.ค.58

เรื่อง - ก้าวต่อไปของความเป็นเลิศ: โครงการศูนย์ความเป็นเลิศฯ

ผู้นำกิจกรรม - ผศ. วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์
คุณอำนวย - ผศ.ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
คุณลิขิต - อ.วิภาวี หม้ายพิมาย , อ.ทีปภา แจ่มกระจ่าง

วันพุธ 19ส.ค.58

เรื่อง - ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: ชีวิตงดงาม จากเริ่มต้นสู่วันเกษียณอายุการทำงาน

ผู้นำกิจกรรม - รศ.วิไลวรรณ ทองเจริฐ, รศ.รัชนี ศุจิจันทรัตน์
คุณอำนวย - ผศ.เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ
คุณลิขิต - อ.อรุณรัตน์ คันธา , อ.ทีปภา แจ่มกระจ่าง

วันพุธ 16 ก.ย.58

เรื่อง - ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้: ชีวิตงดงาม จากเริ่มต้นสู่วันเกษียณอายุการทำงาน

ผู้นำกิจกรรม - รศ.ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน, รศ.วีนัส ลีฬหกุล
คุณอำนวย -รศ.พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
คุณลิขิต - อ.จิรวรรณ มาลา , อ.ทีปภา แจ่มกระจ่าง

 


 

 
หน้าหลัก