คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
 

การจัดการความรู้

  Other

ตารางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2560

กิจกรรมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 2560
วันที่ / สถานที่
หัวเรื่อง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 Them: Innovation education strategies for nursing students
เรื่อง - ถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนจากวิชาทักษะพื้นฐาน : ครูน้อย VS นักศึกษามาก

ผู้นำกิจกรรม -ผศ.ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
คุณอำนวย - รองศาสตราจารย์พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
คุณลิขิต - ผู้ช่วยอาจารย์จิราวรรณ เผื่อแผ่

วันที่ 15 มีนาคม 2560 Them: Innovation education strategies for nursing students
เรื่อง - Teaching strategies in nurse education

ผู้นำกิจกรรม -อาจารย์ธัญยรัชต์ องค์มีเกียรติ
คุณอำนวย - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
คุณลิขิต - และผู้ช่วยอาจารย์วรรณฤดี เชาว์อยชัย/ผู้ช่วยอาจารย์จิรวรรณ มาลา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2560

Them: Innovation education strategies for nursing students
เรื่อง - Nursing-effective teaching methods

ผู้นำกิจกรรม -อาจารย์ทีปภา แจ่มกระจ่าง
คุณอำนวย - รองศาสตราจารย์พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
คุณลิขิต - ผู้ช่วยอาจารย์จิรวรรณ มาลา

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

Them: Technology in Classroom
เรื่อง -Technology in Classroom

ผู้นำกิจกรรม -ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย
คุณอำนวย - รองศาสตราจารย์พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
คุณลิขิต - ผู้ช่วยอาจารย์วรรณฤดี เชาว์อยชัย

วันที่ 30 สิงหาคม 2560

Them: Share and Learn ประสบการณ์การสอน
เรื่อง Share and Learn ประสบการณ์การสอน

ผู้นำกิจกรรม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
คุณลิขิต ผู้ช่วยอาจารย์วรรณฤดี เชาว์อยชัย

วันที่ 13 กันยายน 2560

เรื่อง สรุปถอดบทเรียนจากการทำ KM

ผู้นำกิจกรรม ผู้ช่วยอาจารย์จิรวรรณ มาลา
คุณลิขิต ผู้ช่วยอาจารย์วรรณฤดี เชาว์อยชัย

 


 

 
หน้าหลัก