คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
 

บทคัดย่อผลงานวิจัยของภาควิชาฯ ปี 2557

  2559 2558 2557 2554-2556
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ มกราคม – ธันวาคม 2557 รวม 10 เรื่อง (ระดับชาติ 9 เรื่อง นานาชาติ 1 เรื่อง)
ระดับชาติ

1

เกรียงศักด์ ธรรมอภิพล, เสาวภา พรสิริพงษ์, พัตธนี วินิจจะกูล, สุพัตรา ศรีวณิชชากร, กุศล สุนทรธาดา, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ และวราพร ศรีสุพรรณ. (2557). การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, 8(2), 120-131.
2 ฉัตรกมล ประจวบลาภ, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, นารีรัตน์ จิตรมนตรี, และ อัครวุฒิ วิริยะเวชกุล. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ต่างเกื้อกูลระหว่างผู้สูงอายุและญาติผู้ดูแล ความสามารถในการทำนายการดูแล กับความเครียดในบทบาทผู้ดูแลผู้สูงอายุโรคพาร์กินสัน, วารสารพยาบาลทหารบก, 15 (3), 235-245.
3 ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน, วัฒนา พันธุ์ศักดิ์, และฉวีวรรณ โพธิ์ศรี. (2557). ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจต่อการพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้สุงอายุในชุมชน. วารสารพยาบาลทหารบก, 15(2), 216-224.
4 ผ่องพักตร์ พิทยพันธ์, รัชนี ศุจิจันทรรัตน์, ณัฐวรรณ อนุศาสนุนันทน์, เยาวพร รุ่งเพ็ชรวงศ์, ดวงพร สันทัด, นพเก้า ชนะภัย, พุทธชาติ หล่อฉัตรนพคุณ, บุญเลี้ยง คำศรี, และ อนุพันธ์ ตันติวงศ์. (2557). การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากแบบครบวงจรในผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก. วารสารยูโร, 35(1), 17-25.
5 พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร, พุทธวรรณ ชูเชิด, และสุจิตรา สุทธิพงศ์. (2557). การเปรียบเทียบผลการสวดมนต์และการฟังเสียงสวดมนต์ต่อความเครียดและคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม. วารสารพยาบาลทหารบก, 15(2), 386-394.
6 วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ, ร.อ. หญิง ศิริพันธุ์ สาสัตย์, พรทิพย์ มาลาธรรม, และ จิณณ์สิธา ณรงค์ศักดิ์. (2557). การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น, วารสารสภาการพยาบาล, 29(3), 104-115.
7 สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี, ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์, เบญจพร สุขประเสริฐ, โสฬส ศิริไสย์, ณัจนา สุปิยพันธ์ และ จรรยา สุขประเสริฐ. (2557). รูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตในชุมชนของกรุงเทพมหานคร. วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา, 12(1),75-89.
8 สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี, สมชาย วิริภิรมย์กุล, วิไลวรรณ ทองเจริญ, จันทนา รณฤทธิวิชัย, และ ทีปภา แจ่มกระจ่าง. (2557). การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา, 12(3), 31-47.
9 อรกมล พูนเสมอ, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์, นารีรัตน์ จิตรมนตรี, และอรพรรณ โตสิงห์. (2557). ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยเคมีบำบัด ทักษะในการดูแลตนเอง การสนับสนุนทางสังคม กับความผาสุกในระยะเปลี่ยนผ่านของผู้สูงอายุโรคมะเร็งที่รักษาด้วยยาเคมีบำบัด. วารสารพยาบาลทหารบก, 15 (2), 368-77.
ระดับนานาชาติ
1 Putadechakum, S, Leelahakul, V., Rodjinda, P., Phanachet, P., Roongpisuthipong, C. (2014). Cardiovascular risk factors and 10-year risk for coronary heart disease in Thai Adults. International of Scientific and research Publications, 4(5), 1-7.
บทความทางวิชาการ
1 อรุณรัตน์ คันธา. (2557). ผลกระทบและทางออกของการขาดแคลนกำลังคนทางการพยาบาลในประเทศไทย. วารสารพยาบาลศาสตร์, 32(1), 81-90.

 

 
หน้าหลัก