คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
 

บทคัดย่อผลงานวิจัยของภาควิชาฯ ปี 2554-2556

  2559 2558 2557 2554-2556

1

พัสมณฑ์ คุ้มทวีพรและประกอบ ผู้วิบูรณ์สุข (2556). เทปเสียงสู่จิตใต้สำนึกเพื่อลดการนอนไม่หลับของผู้สูงอายุ. วารสารพยาบาลทหารบก, 14(3),59-66.
2 ปัญจพร รอถ้า ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ นารีรัตน์ จิตรมนตรี และเจริญ ชูโชติถาวร. (2556). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการออกกำลังกายในผู้ป่วยปอดอุดกั้นเรื้อรัง. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 25(2): 54-65..
3

อรุณรัตน์ คันธา, รัชนี ศุจิจันทรรัตน์, วิไลวรรณ ทองเจริญ,จันทนา นามเทพ และศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร. (2555). ปัจจัยทำนายความต้องการอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง. วารสารพยาบาลศาสตร์, 30(4), 7-17.

4 Prangtip Ucharattana, Tunyarat Augmekiat,ArunratKhanta, &TarineeLimpongsathorn. (2012). Effect of Clinical Teaching Methods Using Portfolio and Knowledge Market on Self-directed Learning of Students in Program of Nursing Specialty in Nursing  Management. Journal of Nursing Science, 30(4), 18-27.
5

จันทนา รณฤทธิวัชัย, รัชนี ศุจิจันทรรัตน์, สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี, ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์, พิชัย ศุจิจันทรรัตน์ และนิตยา มีหาดทราย. (2556), วารสารคณะพยาบาลศาสตร์, 31 (2), 7-15.

6 Jitramontree, N. & Thayansin, S. (2013). Social Welfare for Older Persons in Thailand: Policy and Recommendation. Journal of Public Health and Development, 11(3), 39-47.
7 รัชนี ศุจิจันทรรัตน์, วิไลวรรณ ทองเจริญ, วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช, และ เดช เกตุฉ่ำ. (2556). ผลกระทบของการเปิดตลาดการค้าเสรีต่อกำลังคนพยาบาล, วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, 7 (1), 1-12.
8

Jirawan M, M Jirawan, Wasan U, Sompol S and Pichet S. (2013). Genistein inhibits intimal hyperplasia following balloon injury of carotid artery in ovariectomized rats. Asian Archives of Pathology, 9 (3), 88-93.

9 Jirawan M, Wasan U, Sompol S and Pichet S. (2012). Effects of Genistein on Neointimal Changes after  Balloon  Injury  of Carotid Artery in Ovariectomized Rats. Thai Journal of Pharmacology, 34 (1), 54.
10 Jirawan M, Wasan U, Sompol S and Pichet S.(2012). Genistein acts like estrogen on inhibiting intimal hyperplasia from vascular injury in ovarietomized rats (Abstract). Journal of Physiological and Biomedical Sciences, 25 (12), 58.
11

วารินทร์ บินโฮเซ็นและทีปภา แจ่มกระจ่าง. (2556). ปัจจัยทำนายพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, 21 (1), 65-79.

12 Bunnag A, Sangperm P, Jungsomjatepaisal W,  Pongsarnunthakul Y, Leelahakul V, Wattanakitkrileart D.(2012). The Effects of behavioral modification for eating and exercising behavior in overweight adolescents. Journal of Nursing Science, 30, 37-48.
   

 

 
หน้าหลัก