คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
 

   
   

รศ.พัสมณฑ์  คุ้มทวีพร

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2607
E-mail:
patsamon.khu@mahidol.ac.th

   

ผศ.ดร.วรวรรณ  วาณิชย์เจริญชัย

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2604
E mail:
vorawan.van@mahidol.ac.th

   

อ.ธัญยรัชต์  องค์มีเกียรติ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2609
E-mail:
thanyarat.ong@mahidol.ac.th

   

อ.ทีปภา แจ่มกระจ่าง

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2605
E-mail:
theepapha.jam@mahidol.ac.th

   

อ.จิรวรรณ มาลา

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2605
E-mail:
jirawan.maa@mahidol.ac.th

   

อ.เสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2606
E-mail:
saowaluck.suk@mahidol.ac.th

   

อ.นันทกานต์ มณีจักร

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2412
E-mail:
nantakarn.maj@mahidol.ac.th

   

อ.จิราวรรณ เผื่อแผ่

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2612
E-mail:
jirawan.phu@mahidol.ac.th

   

อ.วรรณฤดี เชาว์อยชัย

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2612
E-mail:
wanrudee.cho@mahidol.ac.th

   

อ.บุษรา หิรัญสาโรจน์

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2612
E-mail:
budsara.hir@mahidol.ac.th

   

อ.อารียา ประเสริฐสังข์

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2612
E-mail:
areeya.prs@mahidol.ac.th

   

อ.ศิริลักษณ์ ผมขาว

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2612
E-mail:
siriluk.phm@mahidol.ac.th

   

อ.รัตติกาล พรหมพาหกุล

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2612
E-mail:
ruttikarn.pro@mahidol.ac.th

   

อ.อภิรฎี พิมเสน

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2612
E-mail: apiradee.pim@mahidol.ac.th
   

 

 

 
หน้าหลัก