คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
  การเรียนการสอน
Teaching
 


         ภาควิชาการพยาบาลรากฐานรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆของ  คณะพยาบาลศาสตร์  ได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรการพยาบาล เฉพาะทาง  และหลักสูตรระดับปริญญาโท   สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ และสาขา การจัดการการพยาบาล นอกจากนี้ยังร่วมสอนรายวิชาอื่นๆกับภาควิชาต่างๆ ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก  
         การจัดการเรียนการสอนมีหลายรูปแบบ เช่นบรรยาย  สัมมนา  สาธิต 
และฝึกปฏิบัติทางคลินิกในโรงพยาบาลและชุมชน
รายวิชาที่ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน รับผิดชอบเป็นหัวหน้าวิชาและร่วมรับผิดชอบสอน มีดังนี้ 

รายวิชา
หน่วยกิต/credits

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

วิชาที่เป็นหัวหน้าวิชา

   
ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล ๔(๒-๖-๖) หน่วยกิต
กระบวนการพยาบาลและการประเมินภาวะสุขภาพ ๓(๒-๓-๕) หน่วยกิต
สารสนเทศทางการพยาบาลขั้นแนะนำ ๒(๑-๒-๓) หน่วยกิต
พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล ๒(๒-๐-๔) หน่วยกิต
การวิจัยขั้นแนะนำและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต
ปฏิบัติทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล ๑(๐-๔-๑) หน่วยกิต
การบริหารจัดการการพยาบาล ๒(๒-๐-๔) หน่วยกิต
ปฏิบัติการบริหารจัดการการพยาบาล ๒(๐-๘-๒) หน่วยกิต
การพยาบาลผู้สูงอายุ ๑(๑-๐-๒) หน่วยกิต

วิชาร่วมรับผิดชอบสอน

   
สัมมนาประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล ๒(๒-๐-๔) หน่วยกิต
การวิจัยขั้นแนะนำ ๒(๒-๐-๔) หน่วยกิต
ปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ๓(๐-๑๒-๓) หน่วยกิต
สารสนเทศทางการพยาบาลขั้นแนะนำ ๒(๑-๒-๓) หน่วยกิต
จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล ๒(๒-๐-๔) หน่วยกิต
ปฏิบัติการเสริมทักษะการพยาบาล ๒(๐-๘-๒) หน่วยกิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)

วิชาที่เป็นหัวหน้าวิชา

 

 

Introduction to Nursing  profession and  Ethics
3(3-0-0)

credits

Health promotion                                
4(4-0-0)

credits

Nutrition and Nutritional therary                   
3(3-0-0)

credits

Pathophysiology                
4(4-0-0)

credits

Health Information System            
4(3-2-0)

credits

Nursing Management                       
2(2-0-0)
credits
Clinical Nursing Management Practicum
2(2-0-0)
credits
วิชาร่วมรับผิดชอบสอน    
Cultural  Diversity in Health Care
3(3-0-0)
credits
Adult and Elderly Nursing 1
4(4-0-0)
credits
Adult and Elderly Nursing 2
4(4-0-0)
credits
Primary Medical Care
3(3-0-0)
credits
Adult and Elderly Nursing Practicum 1
3(0-0-12)
credits
Adult and Elderly Nursing Practicum 2
3(0-0-12)
credits
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง (วิชาแกน)    
นโยบายสุขภาพและการพยาบาล         
๒(๒-๐-๔)
หน่วยกิต
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ    
การประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ
๒(๒-๐-๔)

หน่วยกิต

การพยาบาลผู้สูงอายุ ๑
๓(๓-๐-๖)

หน่วยกิต

การพยาบาลผู้สูงอายุ ๒
๓(๓-๐-๖)

หน่วยกิต

ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ ๑                              
๓(๐-๑๒-๓)

หน่วยกิต

ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ ๒                
๒(๐- ๘-๒)

หน่วยกิต

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง  สาขาการจัดการการพยาบาล

   
การจัดการการพยาบาล
๓(๓-๐-๖)
หน่วยกิต
การพัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาล
๓(๓-๐-๖)
หน่วยกิต
การจัดการทรัพยากรบุคคล                
๒(๒-๐-๔)
หน่วยกิต
ปฏิบัติการจัดการการพยาบาล
๓(๐-๑๒-๓)
หน่วยกิต
ปฏิบัติการจัดการทรัพยากรบุคคล
๒(๐-๘-๒)
หน่วยกิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (วิชาแกน) 

   
Leadership in health system
๒(๒-๐-๖)
หน่วยกิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ    

   
การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง ๑                  
๓(๓-๐-๖)
หน่วยกิต
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง                          
๓(๐-๑๒-๓)
หน่วยกิต
การพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง ๒                                
๓(๓-๐-๖)
หน่วยกิต
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุขั้นสูง ๒                        
๓(๐-๑๒-๓)
หน่วยกิต
ปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ ๓                                     
๓(๐-๑๒-๓)
หน่วยกิต
สัมมนาปัญหาทางคลินิกในการพยาบาลผู้สูงอายุ   
๓(๓-๐-๖)
หน่วยกิต
พยาธิสรีรเภสัชวิทยาทางการพยาบาลผู้สูงอายุ ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุุษฎีบัณฑิต (หัวหน้าวิชา)    
การออกแบบงานวิจัยขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๓(๓-๐-๖) หน่วยกิต

 

 
หน้าหลัก