คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
  ตำราของภาควิชา
ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล 1

ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล 1

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรัตน์ เทพนา

พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล (Pathophysiology in Nursing)

โดย รองศาสตราจารย์พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
รองศาสตราจารย์จันทนา รณฤทธิวิชัย
รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ ทองเจริญ
รองศาสตราจารย์วีนัส ลีฬหกุล

การพยาบาลผู้สูงอายุ 1

โดย อาจารย์ทีปภา แจ่มกระจ่าง
รองศาสตราจารย์พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร

การบริหารการพยาบาล ยุค 4 G Plus

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรัตน์ เทพนา
อาจารย์ธัญยรัชต์ องค์มีเกียรติ

ปี 2557

การดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการ
โดย รองศาสตราจารย์จันทนา รณฤทธิวิชัย และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์

ปี 2554

ศาสตร์และศิลป์ การพยาบาลผู้สูงอายุ
โดย วิไลวรรณ ทองเจริญ

ปี 2554

การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง การป้องกันและการดูแลผู้ป่วย
(Oncology Nursing : Prevention and Caring)
โดย รศ.พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร

ปี 2554

ถามและตอบ การบริหารหอผู้ป่วย
โดย ผศ.เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ

ปี 2552

พยาธิสรีรวิทยา ทางการพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 8)
โดย ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์, จันทนา รณฤทธิวิชัย, วิไลวรรณ ทองเจริญ, วีนัส ลีฬหกุล, พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร

ปี 2552

ถามและตอบ การบริหารหอผู้ป่วย
โดย ผศ.เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ

ปี 2552

คู่มือป้องกัน การพลัดตก หกล้มในผู้สูงอายุ
โดย ผศ.ดร.นารีรัตน์ จิตรมนตรี

ปี 2552

ปวดข้อ-ข้อเสื่อม และการประยุกต์กระบวนการพยาบาล
โดย ผศ.ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์

ปี 2550

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2
โดย รศ.พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร

ปี 2549

คู่มือกินอย่างไร หัวใจแข็งแรง
โดย วีนัส ลีฬหกุล, ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี, พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร

ปี 2549

ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล (Basic Skills in Nursing)
โดย สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา, ปรางทิพย์ อุจะรัตน, ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์

ปี 2549

ตำรับอาหาร ควบคุมน้ำหนักสำหรับเด็กวัยเรียน
โดย รศ.ดร.วีนัส ลีฬหกุล, ผศ.อรุณรัศมี บุนนาค

ปี 2548

ปันฝัน ปั้นฝัน
โดย เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ, พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร

ปี 2548

คู่มือการพยาบาล ผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจและรักษาด้วยรังสีเคมีบำบัด
โดย ศิริวรรณ วินิจสร, จิราภรรณ ทองสุโชติ, พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร

ปี 2548

โภชนาการและการออกกำลังกาย เพื่อควบคุมน้ำหนักสำหรับเด็ก
โดย รศ.ดร.วีนัส ลีฬหกุล และคณะ

ปี 2547

การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาระบบประสาทและอื่น ๆ
โดย ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์

ปี 2547

การพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสภาพ : ประยุกต์ใช้ในผู้สูงอายุ
โดย สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี, ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์

ปี 2546

การบริหารงานบุคคลทางการพยาบาล (Personnel Administration in Nursing)
โดย รัชนี ศุจิจันทรรัตน์

ปี 2545

โภชนศาสตร์ทางการพยาบาล (พิมพ์ครั้งที่ 2)
โดย วีนัส ลีฬหกุล, สุภาณี พุทธเดชาคุ้ม, ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์

ปี 2545

หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ (Principle of Gerontological Nursing)
โดย จันทนา รณฤทธิวิชัย, วิไลวรรณ ทองเจริญ

ปี 2543

คู่มือการพยาบาลเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 8)
โดย พัชรี ตันศิริ, จิตติมา ชุมเกษียร, ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี, ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์, ผจงพร สุภาวิตา, วิไลสรี ศิริหงษ์ทอง, สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา

ปี 2542

การดูแลตนเองในวัยทอง
โดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี 2541

ระบบขับถ่ายปัสสาวะ สำหรับพยาบาล
โดย ผศ.พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร

ปี 2541

โภชนศาสตร์สำหรับพยาบาล เล่ม 1
โดย วีนัส ลีฬหกุล, ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์

ปี 2541

การบริหารทางการพยาบาล (Nursing Management)
โดย ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน์

ปี 2540

เภสัชวิทยา สำหรับพยาบาล (Pharmacology for Nurse)(พิมพ์ครั้งที่ 3)
โดย วัฒนา พันธุ์

 

 
หน้าหลัก