คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปัญญาของแผ่นดิน
 
 
ข้อมูลทั่วไป
ประวัติภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
พันธกิจ และ วิสัยทัศน์
การเรียนการสอน
งานวิจัย
ส่งเสริมและบริการวิชาการ
การจัดการความรู้
ศูนย์ความเป็นเลิศ
บุคลากร
สถานที่ติดต่อ
ข่าว
faculty homepage
university homepage
 
 
 
 
บุคลากร
รศ.ดร.วิมลรัตน์ ภู่วราวุฒิพานิช
หัวหน้าภาควิชา
 
ผศ.ดร.ศรัณยา โฆสิตะมงคล
รองหัวหน้าภาควิชา
ผศ.ดร.รัตนาภรณ์ คงคา
รองคณบดีฝ่ายการศึกษา
ผศ.จงกลวรรณ มุสิกทอง
ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชา
รศ.ดร.จงจิต เสน่หา
ประธานการบริการวิชาการ
รศ.ดร.อรวมน ศรียุกตศุทธ รศ.ดร.ดวงรัตน์ วัฒนกิจไกรเลิศ
ผศ.ดร.อัจฉริยา พ่วงแก้ว ผศ.วันดี โตสุขศรี
ผศ.พิจิตรา เล็กดำรงกุล ผศ.พรรณิภา บุญเทียร

อ.ดร.วารุณี พลิกบัว
ประธานการพัฒนางานวิจัย

ผศ.ธนิษฐา สมัย
อ.ดร.นาตยา รัตนอัมภา
อ.ดร.ศรินรัตน์ ศรีประสงค์
อ.ปิโยรส เกษตรกาลาม์ อ.ชลธิรา เรียงคำ
อ.ประพัฒน์สินี ประไพวงษ์ อ.ปวิตรา จริยสกุลวงศ์

อ.ณัฎยา ประหา

อ.สิริกาญจน์ หาญรบ
อ.วราภรณ์ พาณิชปฐม อ.ชิดชนก เบ็ญจสิริสรรค์
อ.ลลิต์ภัทร เพียรหาสิน อ.จิณห์สุตา ทัดสวน
อ.สืบสาน รักสกุลพิวัฒน์    
   

 


             คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
             © สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553, ติดต่อเว็บมาสเตอร์:nswww@mahidol.ac.th