แบบสำรวจความพึงพอใจต่อบริการที่ท่านได้รับจากห้องสมุด

ห้องสมุดที่ท่านใช้บริการบ่อยที่สุด คือ
ศูนย์ข้อมูลและคลังความรู้ทางการพยาบาลฯ (ศาลายา)
ห้องสมุดคณะพยาบาลศาสตร์ (บางกอกน้อย)
ห้องสมุดหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ (บางขุนนนท์)
ส่วนที่ 1  พฤติกรรมการใช้ห้องสมุดของท่าน
1.สถานภาพ ระบุสถานภาพอื่นๆ
นักศึกษาปริญญาโท กรุณาเลือกสาขาวิชา/หลักสูตรที่ท่านเรียน
นักศึกษาปริญญาเอก กรุณาเลือกหลักสูตรที่ท่านเรียน
2.ความถี่ที่ท่านเข้าใช้ห้องสมุด
ระบุเหตุผลที่ไม่เคยเข้าใช้ เนื่องจาก
3.ท่านเข้าใช้ห้องสมุดเพื่อ...(ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
ใช้สัญญาณ WIFI ใช้ห้องศึกษาเดี่ยว ใช้ห้องประชุมกลุ่ม
ใช้เป็นสถานที่นัดพบ ใช้บริการขอสำเนาเอกสาร ใช้บริการสืบค้นสารสนเทศ
ใช้บริการตอบคำถามช่วยค้นคว้าทางวิชาการ
อื่น ๆ
ส่วนที่ 2   กรุณาระบุระดับความพึงพอใจต่อบริการที่ท่านได้รับจากห้องสมุดที่ท่านใช้บริการบ่อยที่สุด
โปรดเลือกตัวเลข จาก 1 ถึง 5 ตามระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด [
5]  มาก [4]  ปานกลาง [3]  น้อย [2]  น้อยที่สุด [1]
บริการที่ได้รับ ระดับความพึงพอใจ
1.บุคลากรห้องสมุดให้บริการด้วยความสุภาพ  เอาใจใส่ และเต็มใจให้ความช่วยเหลือ
2.บุคลากรห้องสมุดมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ
3.บุคลากรห้องสมุดเข้าใจในความต้องการ  สามารถตอบข้อคำถามและแก้ไขปัญหาได้
4.วันและเวลาเปิดทำการของห้องสมุดมีความเหมาะสม
5.ห้องสมุดมีจำนวนที่นั่งมาก, เพียงพอ, หลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการ (ที่นั่งอ่านเดี่ยว, ห้องศึกษากลุ่ม, ห้องอ่าน, มุมพักผ่อนฯ)
6.คอมพิวเตอร์ที่ให้บริการในห้องสมุดมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการ
7.ห้องสมุดมีบรรยากาศ (แสงสว่าง, อุณหภูมิ) เหมาะสมกับการเรียนรู้และสุขภาวะ
8.ห้องสมุดมีสิ่งอำนวยความสะดวก (ปลั๊กไฟ, WIFI ฯลฯ) เพียงพอ
9.ห้องสมุดมีความสะอาดและเป็นระเบียบ
10.ห้องสมดุมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่าน
11.ห้องสมุดมีหนังสือ/ตำรา (ฉบับพิมพ์) เพียงพอและตรงตามความต้องการ
12.ห้องสมุดมีวารสาร/นิตยสาร (ฉบับพิมพ์) เพียงพอและตรงตามความต้องการ
13.ห้องสมุดมี e-Books เพียงพอและตรงตามความต้องการ
14.ห้องสมุดมี e-Journals/e-Databases เพียงพอและตรงตามความต้องการ

ส่วนที่ 3   ความพึงพอใจในภาพรวม

 
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อห้องสมุดที่ท่านประเมิน
ท่านมีความต้องการเพิ่มเติมอะไรบ้างจากการบริการของงานห้องสมุด  โปรดระบุ
ส่วนที่ 4     โปรดระบุสิ่งที่ท่าน “ไม่พึงพอใจ” ต่อการให้บริการของงานห้องสมุด  ในเรื่องต่อไปนี้
1.ไม่พึงพอใจ ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่
2.ไม่พึงพอใจ ด้านหนังสือ/วารสาร/สื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ และคอมพิวเตอร์สำหรับการสืบค้น
3.ไม่พึงพอใจ ด้านสถานที่
4.ไม่พึงพอใจ อื่นๆ
 

Copyright © 2018 Faculty of Nursing, Mahidol University. 
All rights reserved. Webmaster:
 nswww@mahidol.ac.th