การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้างองค์กร

2. ข้อมูลผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

5. ข้อมูลการติดต่อ

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8. Q&A

9. Social Network
    - Facebook คณะพยาบาลศาสตร์
    - Facebook งานพัฒนานักศึกษา
    - YouTube

แผนการดำเนินงาน

10. แผนดำเนินงานประจำปี

11. รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    - ขั้นตอนการสอบ Qualifying Exam
    - คู่มืออาจารย์/บุคลากรใหม่

การให้บริการ

14. คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    - ขั้นตอนการขอยืมเครื่องมือวิจัย

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    - ฐานข้อมูลการตรวจสุขภาพสามเณรวัดไผ่ดำ

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    - แบบประเมินการสอน Online

17. E–Service
    - ศูนย์บริการวิชาการ
    - การบริการวิชาการ (ประชุมวิชาการ/อบรม)
    - หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง
    - แบบสำรวจความต้องการในการรับบริการวิชาการ
    - ลาออนไลน์
    - แบบบันทึกประวัติ
    - สมัครงาน online
    - ประเมินผลการปฏิบัติงาน online

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

.

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

29. แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    - แบบประเมินการลงทะเบียนขอรับบริการคลินิกวิจัยออนไลน์
    - แบบประเมินการสอน Online
    - แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการงานพัฒนานศ.
    - แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการงานหอพัก
    - งานทรัพยากรบุคคล

33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    - การพัฒนานักศึกษา

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37. การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    - Core Value
    - สัมมนาบุคลากร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ

43.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมีส่วนร่วม

44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

46. มาตรการป้องกันการรับสินบน

47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ