การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงาน

คณบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ยาใจ  สิทธิมงคล
Email: deanns@mahidol.ac.th
yajai.sit@mahidol.ac.th


รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉันทิกา จันทร์เปีย
Email: chantika.chu@mahidol.ac.th


รองคณบดีฝ่ายการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา

Email: sasima.kus@mahidol.ac.th


รองคณบดีฝ่ายงบประมาณและการคลัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา  วรรณสถิตย์

Email: wachira.wan@mahidol.ac.thรองคณบดีฝ่ายวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.ปรางทิพย์ ฉายพุทธ

Email: prangtip.cha@mahidol.ac.thรองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ

Email: tassanee.pra@mahidol.ac.thรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง

Email: atittaya.auy@mahidol.ac.thรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา นาคะเกษียร

Email: piyatida.nak@mahidol.ac.thรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เวหา เกษมสุข

Email: weha.kas@mahidol.ac.thผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและพัฒนาคุณภาพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย

Email: vorawan.van@mahidol.ac.thผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาภรณ์ คงคา

Email: ruttanaporn.kon@mahidol.ac.thผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงบประมาณและการคลัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุวดี พงษ์สาระนันทกุล 

Email: yuwadee.pon@mahidol.ac.thผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิราวรรณ เชื้อตาเล็ง 

Email: thirawan.chu@mahidol.ac.thผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

นางอริยา ธัญญพืช

Email: ariya.tan@mahidol.ac.thผู้อำนวยการศูนย์ประสานเครือข่ายต่างประเทศ

อาจารย์ศิรดา เกษรศรี
Email:sirada.kas@mahidol.ac.th