กิจกรรมที่ผ่านมา

อาจารย์พยาบาล และนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 น. อาจารย์พยาบาล และนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ชั้นปีที่ 1 จากวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จำนวน 102 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การพยาบาลไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย และในเวลา 13.00 น. เข้าเยี่ยมชมหอพระราชประวัติศรีสวรินทิราราชภักดี หอพระราชประวัติบรมราชบุพการีกิตติประกาศ และห้องนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "นราธิวาสกัลยาณวัฒน์" ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา