ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Asia Pacific Alliance for Health Leaders Forum (APAHL) ปี 2019 ระหว่างวันที่ 26 – 29 มิถุนายน 2562 หัวข้อ "Synergizing Leaders for Driving the SDGs Success" ซึ่งจะเป็นเวทีที่มุ่งเน้นการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการเป็นผู้นำทางสุขภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ก่อให้เกิดการทำงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในด้านวิชาการ วัฒนธรรม และประสบการณ์ร่วมกัน มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยคณาจารย์ และนักศึกษา จาก Faculty of Health Sciences, Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น College of Health Science, Ewha Womans University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี Faculty of Health (School of Nursing and Midwifery) คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมถึงคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล