Sweet Shap
Sweet Shap
Sweet Shap
Sweet Shap
"...การพยาบาลนั้น ไม่ใช่ว่าจะมีประโยชน์แต่การพยาบาลอย่างเดียว
ย่อมเป็นประโยชน์สำหรับบำรุงชาติและบ้านเมืองของเราด้วย..."

พระราชดำรัสของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๕

ห้องศรีพัชรินทราราชสักการ

about hafl bg

ห้องจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ถ่ายทอดพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษา
การแพทย์ และการพยาบาล เล่าผ่านเนื้อหา ๕ ส่วนซึ่งมีชื่อที่คล้องจองกัน ดังนี้ เสาวภาผ่องศรี เยาวราชธิดา - ราชจรรยาอัชฌาศัย - สบสมัยบรมราชินีนาถ - ผดุงศาสตร์ ผดุงแพทย์ - พยาบาล - สืบสานสมเด็จพระศรีพัชรินทรา แนวความคิดในการออกแบบเน้นความเรียบง่าย สง่างาม

โซนที่ ๑ เสาวภาผ่องศรีเยาวราชธิดา

โซนที่ ๒ ราชจรรยาอัชฌาศัย

โซนที่ ๓ สบสมัยบรมราชินีนาถ

โซนที่ ๔ ผดุงศาสตร์ ผดุงแพทย์-พยาบาล

โซนที่ ๕ สืบสารสมเด็จพระศรีพัชรินทรา

ห้องประวัติการพยาบาลไทย

นิทรรศการที่บอกเล่าพัฒนาการของวิชาชีพการพยาบาลในประเทศ เริ่มตั้งแต่สมัยที่การพยาบาลเป็นการดูแลกันของคนในครอบครัว จนมีวิทยาการทางการแพทย์และพยาบาลจากตะวันตกเข้ามา กอปรกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลถาวรขึ้นในประเทศ และด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์แห่งแรกจึงได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก จากนั้นวิชาชีพการพยาบาลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นวิชาชีพทางด้านสุขภาพที่มีความสำคัญและจำเป็นที่สุดวิชาชีพหนึ่งในสังคมปัจจุบัน

  • โซนที่ ๑
  • โซนที่ ๒
  • โซนที่ ๓
  • โซนที่ ๔
  • โซนที่ ๕

โซนที่ ๑ ก่อเกิดวิชาชีพการพยาบาล
- ผดุงครรภ์ในประเทศไทย

โซนที่ ๒ ศรีพัชรินทรามหากรุณาธิคุณ
- ชัยนาทนเรนทรกรณียกิจ
- ทรงสืบสานพระราชปณิธาน

โซนที่ ๓ เปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ
- ศิริราชในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒

โซนที่ ๔ การขยายตัวของวิชาชีพการพยาบาล

โซนที่ ๕ เกียรติยศภาคภูมิในวิชาชีพการพยาบาล

ห้องคุณหญิงพิณพากย์พิทยาเภท