เกี่ยวกับ COE
วัตถุประสงค์
การวิจัย
การดำเนินการในอนาคต
การบริการทางการศึกษา
การบริการวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
 

ภาควิชาการพยาบาลรากฐานได้มุ่งเน้นในด้านการดูแลผู้สูงอายุมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 ทั้งด้านการศึกษา การบริการวิชาการ และการวิจัย โดยกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญได้แก่ ผู้สูงอายุ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ  นับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ประเทศประชากรผู้สูงอายุ ดังนั้นภาควิชาฯ ได้จัดตั้งโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นศูนย์สุขภาพดีสำหรับผู้สูงอายุ ตั้งแต่ปี 2531 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลตนเอง เพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตสังคม และต่อมาได้ดำเนินการโครงการ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ซึ่งกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ประชากรผู้สูงอายุ ผู้ดูแล บุคลากรด้านสุขภาพ และประชากรที่อยู่ในชุมชน โดยกิจกรรมของศูนย์ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายชนิดได้แก่ การให้ความรู้ด้านสุขภาพ การให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ การประเมินภาวะสุขภาพ การคัดกรองโรค การฝึกอบรม เป็นต้น  ซึ่งการดำเนินงานของศูนย์ ภายใต้การดำเนินงานของคณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน มีการประสานงานและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ และชุมชน เพื่อมุ่งหวังให้กิจกรรมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  สาธารณสุขจังหวัด ชมรมผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งศึกษาวิจัยด้านผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาองค์ความรู้มาใช้ในการเรียนการสอน และการดูแลผู้สูงอายุต่อไป

--------------------------------------------------------------
สารสัมพันธ์ ฉบับที่ 1

 

 

 
Faculty of Nursing, 2 Pran-Nok Road, Bangkok-Noi, Bangkok 10700 THAILAND
? Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
contact webmaster