คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
 

 

ศาลายา

ตั้งอยู่อาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร
เลขที่ 999 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 ต. ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน

นางสาวรุ่งนภา พรหมดี

เจ้าหน้าที่ธุรการภาควิชาฯ
โทร. 0-2441-5333 ต่อ 2602
โทรสาร 0-2441-5442

นางสาวสุภาพร เนตรสว่าง

เจ้าหน้าที่โครงการผู้สูงอายุฯ
โทร. 0-2441-5333 ต่อ 2600
โทรสาร 0-2441-5442

 

 

 
หน้าหลัก