ความรู้สำหรับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
  1 ปฏิบัติตัวอย่างไรหัวใจจึงแข็งแรง
จันทนา  รณฤทธิวิชัย  
  2 การสร้างภูมิคุ้มกันทางใจ ถนอมขวัญ  ทวีบูรณ์  
  3 ทำอย่างไรเมื่อกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ถนอมขวัญ  ทวีบูรณ์  
  4 การป้องกันอุบัติเหตุในวัยสูงอายุ นิตยา  ภาสุนันท์  
  5 คืนนี้นอนหลับ พัสมณฑ์  คุ้มทวีพร  
  6 โรคอัมพาตป้องกันได้ ลิวรรณ  อุนนาภิรักษ์  
  7 ยากับผู้สูงอายุ วัฒนา  พันธุ์ศักดิ์  
  8 การชลอความเสื่อมของผลกระทบจากการเปลี่ยนวัย วิไลวรรณ  ทองเจริญ  
  9 โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ วีนัส  ลีฬหกุล  
  10 ผิวหนังและปัญหาในผู้สูงอายุ สมจิตต์  เพชรพันธุ์ศรี  
  11 การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายในวัยสูงอายุ วิไลวรรณ  ทองเจริญ  
  12 การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันหรือชะลอความเสื่อมในวัยสูงอายุ วิไลวรรณ  ทองเจริญ  

     บทความความรู้ทั่วไป
  1 การคิดเชิงบวก
พัสมณฑ์  คุ้มทวีพร  
  2 การจัดการความเครียด พัสมณฑ์  คุ้มทวีพร  
  3 การเบี่ยงเบนความสนใจ พัสมณฑ์  คุ้มทวีพร  
  4 การผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบลำดับขั้น พัสมณฑ์  คุ้มทวีพร  
  5 คิดเป็นเครียดไม่เกิด พัสมณฑ์  คุ้มทวีพร  
  6 ผ่อนคลายด้วยจินตนาการ พัสมณฑ์  คุ้มทวีพร  

     บทความการบริหารทางการพยาบาล
  1 การบำรุงรักษาบุคลากรพยาบาล
อรุณรัตน์ คันธา  
  2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน อรุณรัตน์ คันธา  
  3 การพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล อรุณรัตน์ คันธา  


Copyright @ 2013 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster: nswww@mahidol.ac.th