คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
 

การจัดการความรู้

  Other

ตารางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2559

กิจกรรมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปี 2559
วันที่ / สถานที่
หัวเรื่อง
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558

เรื่อง - ถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557

ผู้นำกิจกรรม -ผศ.ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
คุณอำนวย - ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ
คุณลิขิต - ผศ.อรุณรัตน์ เทพนา

วันพุธที่ 20 มกราคม 2559

เรื่อง - การจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล: วิธีการสอน (Teaching and Learning Strategy)

ผู้นำกิจกรรม -ผศ.ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
คุณอำนวย - ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ
คุณลิขิต - อ.วิภาวี หม้ายพิมาย

วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง - การจัดการเรียนการสอนวิชาทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล: การประเมินผู้เรียน (Student Assessment)

ผู้นำกิจกรรม -ผศ.ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
คุณอำนวย - อ.ทีปภา แจ่มกระจ่าง
คุณลิขิต - อ.จิรวรรณ มาลา

*วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2559

เรื่อง - การประเมินกระบวนการเรียนการสอนและแนวทางพัฒนา

ผู้นำกิจกรรม -ผศ.ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
คุณอำนวย - อ.ทีปภา แจ่มกระจ่าง
คุณลิขิต - ผศ.อรุณรัตน์ เทพนา

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2559

เรื่อง - ถอดบทเรียนโครงการ COE

ผู้นำกิจกรรม -ผศ.ดร.วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์
คุณอำนวย - รศ.พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร
คุณลิขิต - อ.ทีปภา แจ่มกระจ่าง

วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2559

เรื่อง - การประกันคุณภาพ ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน (ไม่ได้จัด)

ผู้นำกิจกรรม - ผศ.ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
คุณอำนวย - ผศ.เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ
คุณลิขิต - อ.จิรวรรณ มาลา

 


 

 
หน้าหลัก