คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม


งานนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ


 

ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ และคณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน นำเสนอนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ห้อง 505 คณะพยาบาลศาสตร์ (วิทยาเขตบางกอกน้อย) โดยมีผู้ร่วมเข้าชมนวัตกรรมทั้งแพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาลศิริราช

 

 

 
หน้าหลัก