คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
  การวิจัย

 

ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน

 

ภารกิจด้านงานวิจัยและงานวิชาการเป็นความก้าวหน้าทางวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบถือเป็นภารกิจหลักสำคัญยิ่งภารกิจหนึ่งของอาจารย์มหาวิทยาลัย นอกเหนือไปจากภารกิจด้านการสอน การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว ภาควิชาฯ มีนโยบายสนับสนุนความก้าวหน้าทางวิชาการ เพื่อเขียนตำราหรืองานวิจัยโดยให้เวลา  1 วันต่อสัปดาห์

 

ผลงานวิจัยระดับชาติ

  1. สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี, ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์, เบญจพร สุขประเสริฐ, โสฬส ศิริไสย์, ณัจนา สุปิยพันธ์ และ จรรยา สุขประเสริฐ. (2557). รูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายของชีวิตในชุมชนของกรุงเทพมหานคร. วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา, 12(1),75-89.
  2. ผ่องพักตร์ พิทยพันธ์, รัชนี ศุจิจันทรรัตน์, ณัฐวรรณ อนุศาสนุนันทน์, เยาวพร รุ่งเพ็ชรวงศ์, ดวงพร สันทัด, นพเก้า ชนะภัย, พุทธชาติ หล่อฉัตรนพคุณ, บุญเลี้ยง คำศรี, และ อนุพันธ์ ตันติวงศ์. (2557). การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากแบบครบวงจรในผู้ป่วยหลังผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมาก. วารสารยูโร, 35(1), 17-25.
  3. เสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล, วิไลวรรณ ทองเจริญ, จันทนา รณฤทธิวิชัย, และวิชชุดา เจริญกิจการ.(2557). ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอำนาจต่อการรับรู้สมรรถนะในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง. วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 26 (2): 26- 36.
  4. เกศิณี ธีรทองดี, จันทนา รณฤทธิวิชัย, วิไลวรรณ ทองเจริญ, และคนึงนิจ พงศ์ถาวรกมล. (2557). ปัจจัยทำนายคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยสูงอายุมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักที่ได้รับการผ่าตัดเปิดทวารเทียมทางหน้าท้อง. วารสารโรคมะเร็ง, 34(2), 68-78.
  5. สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี, สมชาย วิริภิรมย์กุล, วิไลวรรณ ทองเจริญ, จันทนา รณฤทธิวิชัยและทีปภา แจ่มกระจ่าง. (2557). การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล.วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา, 12(3), 31-47.
  6. เกรียงศักด์ ธรรมอภิพล, เสาวภา พรสิริพงษ์, พัตธนี วินิจจะกูล, สุพัตรา ศรีวณิชชากร, กุศล สุนทรธาดา, วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์ และวราพร ศรีสุพรรณ. (2557). การวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม. วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, 8(2), 120-131.

นานาชาติ

  1. Putadechakum, S, Leelahakul, V., Rodjinda, P., Phanachet, P., Roongpisuthipong, C. (2014). Cardiovascular risk factors and 10-year risk for coronary heart disease in Thai Adults. International of Scientific and research Publications, 4(5), 1-7.

 

 
หน้าหลัก