เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  84 พรรษา
และเพื่อฉลองครบรอบ 115 ปี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยศิริราช
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 21

เรื่อง การพยาบาลเพื่อคุณภาพและความปลอดภัยในสังคมเปลี่ยนผ่าน
(Nursing for Quality and Safety in Transition Society)

วันที่  21-23 มกราคม  2554
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช กรุงเทพฯ

download เอกสารประกอบการบรรยาย


จัดโดย : งานบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     
: มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ฯ และสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © 2010 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th