Download เอกสารแบบฟอร์ม
ภาษาไทย / Thai Version
บันทึกนำส่งโครงการวิจัย_บุคคลทั่วไป/ น.ศ.ภายนอก
บันทึกนำส่งโครงการวิจัย_นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรอง
เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย
คำอธิบายโครงการวิจัยและขอความยินยอม อายุ 7 - 12 ปี (Assent form)
หนังสือแสดงเจตนายินยอมฯ
หนังสือสัญญาการเริ่มดำเนินการวิจัยภายหลังได้รับการรับรอง
แบบติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปี
แบบฟอร์มการรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมของโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรอง
แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์
การใช้ชื่อโครงการวิจัยในเอกสารชี้แจงฯ
แบบรายงานความคืบหน้าในการเก็บข้อมูลสำหรับโครงการวิจัย ที่มีความเสี่ยงที่ได้รับการรับรอง
แบบฟอร์มขอยกเว้นการแสดงเจตนายินยอมฯเป็นลายลักษณ์อักษร Final
ตัวอย่าง ชี้แจงการขาดการต่ออายุ หรือแจ้งปิด Final
ขอเก็บข้อมุลในคณะ _บุคลากรภายใน Final
ขอเก็บข้อมุลในคณะ _บุคคลภายนอก Final

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาษาอังกฤษ / English Version
Covered letter for protocol submission-Student version Feb 3, 2016
IRB-NS Submission Form version Feb 3, 2016
Participant information sheet version Feb 3, 2016
Assent form 7-12 version Feb 3, 2016
Informed_Consent Feb 3, 2016
Commitment for research conduct after approval version Feb 3, 2016
Annual Report version Feb 3, 2016
Request for Protocol Amendment Form version Feb 3, 2016
 

2 Wang Lang Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415
Copyright © 2016 Faculty of Nursing, Mahidol University.
All rights reserved. Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th