วิสัยทัศน์ พันธกิจ
Vision/ Mission
คณะกรรมการ IRB-NS
IRB-NS Committee
จำนวนภาระงานบริการ
IRB Work Load
อ้างอิงสถานภาพ IRB
IRB Registration Numbers

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

       คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ

พันธกิจ

       เพื่อให้การวิจัยทางการพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้อง  มีความถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยในคน และธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี สิทธิ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมการวิจัย

 

 

2 Wang Lang Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415
Copyright © 2016 Faculty of Nursing, Mahidol University.
All rights reserved. Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th