เว็่บไซต์ ชื่อคณะกรรมการ/ สถานที่ตั้ง / การติดต่อ
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน (MUCERif)
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-IRB)

ชั้น 4 ห้อง 411-413  อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  โทรศัพท์ 0-2849-6223  5 โทรสาร 0-2849-6223
Website>>

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (SIRB)

ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ร.พ.ศิริราช ถนนพรานนก  แขวงศิริราช
เขตบางกอกน้อย กทม. 10700  โทรศัพท์ 0-2419-2667  72 โทรสาร 0-2419-2667  72
Website>>

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ชั้น 3 สำนักวิจัย อาคารวิจัยและสวัสดิการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2201-1544
Website>>
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  (FTM EC)

ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0-2354-9100-4 ต่อ 1349, 1525
Website>>

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะสาธารณสุขศาสตร์

ชั้น 4 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 0-2354-8543-9 ต่อ 7404 โทรสาร 0-2640-9854
Website>>

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สายสังคมศาสตร์ (MU-SSIRB)

ชั้น 3 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 0-2441-9180 หรือ 0-2800-2840-78 ต่อ 1010 โทรสาร 02 441 9181
Website>>

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ (MU-DT/PY-IRB)

ชั้น 5 อาคาร 4 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ 6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 0-2660-7607 โทรสาร 0-2660-7607
Website>>


2 Wang Lang Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415
Copyright © 2016 Faculty of Nursing, Mahidol University.
All rights reserved. Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th