โฮมเพจคณะฯ

มหาวิทยาลัย
มหิดล

สถานที่
ติดต่อ

 

แนะนำภาควิชา

 

 

  ขนาดตัวอักษร

ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เป็นผู้นำทางวิชาการในการจัดการศึกษา การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการ เกี่ยวกับการผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดา-ทารกแรกเกิด และครอบครัว รวมทั้งการพยาบาลสุขภาพสตรี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี มารดา ทารกแรกเกิด และครอบครัว อันจะส่งผลในระยะยาวต่อสังคม

โดยภาควิชาฯ มีบุคลากรทั้งหมด 31 คน ประกอบด้วย ข้าราชการสาย ก. และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งอาจารย์ 30 คน และพนักงานมหาวิทยาลัยปฏิบัติงาน ในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 คน

    จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ประกอบด้วย
รองศาสตราจารย์ 3 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน
อาจารย์ 17 คน
 
     
 
km การจัดการความรู้ km การจัดการความรู้
แสดงความยินดี