โฮมเพจคณะฯ

มหาวิทยาลัย
มหิดล

สถานที่
ติดต่อ

 

การเรียน การสอน

 

 

  ขนาดตัวอักษร
ปี 2564
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) ครั้งที่ 1/2564
ปี 2563
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) ครั้งที่ 2/2563
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) ครั้งที่ 1/2563
ปี 2562
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชื่อเรื่อง : Gender-Based Violence and Reproductive Coercion
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ ร่วมกับการสื่อสารเรื่องเพศของผู้ปกครอง ต่อการละเว้นการมีเพศสัมพันธ์ของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1”
ปี 2561
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support)”
ปี 2560
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนในมารดาวัยรุ่นไทย: การใช้แผนภาพมโนทัศน์
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัจจัยด้านมารดา สังคม และที่ทำงานต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ในมารดาทำงานที่อาศัยในเขตเมืองประเทศไทย: การศึกษาแบบกลุ่มศึกษา-กลุ่มควบคุม
ปี 2559
อะไร คืองานวิชาการเพื่อสังคม Socially engaged scholarship
ทำKM แล้วได้อะไร ?
การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
ประสบการณ์การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และดูงานด้านการเรียนการสอน ณ ประเทศบรูไน
ปี 2558
แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อHIV และการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ในการดูแลสุขภาพ ของมารดาหลังคลอดที่ติดเชื้อเอชไอวี
การจัดการความรู้ เรื่อง การวิจัยทางการศึกษา
การจัดการความรู้ เรื่อง "การพัฒนาคุณภาพระดับภาควิชาฯ"
ปี 2557
การจัดการความรู้ เรื่อง"Virus Alert EBOLA"
การจัดการความรู้ เรื่อง"UPDATE ระบบบริการฝากครรภ์"
การจัดการความรู้ เรื่อง "ตกเลือดหลังคลอด"
การจัดการความรู้ เรื่อง "การคลอดไหล่ยาก"
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยและผลกระทบจากการตั้งครรภ์ซ้ำของสตรีวัยรุ่นไทยในเขตเมือง :กรณีศึกษาในกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวิทยานิพนธ์ เรื่อง ผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การตรวจครรภ์ ต่อความรู้ ทักษะการตรวจครรภ์ ของนักศึกษาพยาบาล
ปี 2556
การเรียนปริญญาเอกอย่างไรให้มีความสุข
การศึกษาดูงานที่ College of Nursing Science, Kyung Hee University และ Ewha Womans University ประเทศเกาหลีใต้
การสื่อสารระหว่างผู้ปกครองกับบุตรสาว และความตั้งใจในการละเว้นเพศสัมพันธ์ ในวัยเรียนของวัยรุ่นหญิงไทยที่เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ผลของโปรแกรมการสอนร่วมกับการมีส่วนร่วมของสามี ต่อการปรับตัวด้านบทบาทการเป็นมารดาของมารดาวัยรุ่น ในระยะหลังคลอด
ปัจจัยส่วนบุคคล เวลาที่เริ่มให้นมแม่ และการสนับสนุนจากพยาบาล ในการทำนายความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว ก่อนจำหน่ายในมารดาหลังผ่าตัดคลอด
ปี 2555
การดูแลต่อเนื่องในสตรีตั้งครรภ์โดยพยาบาลผดุงครรภ์ ณ Sunshine Hospital และ RMIT University Melbourne ประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย
การเตรียมตัวเพื่อการคลอด (Childbirth Preparation)
ปี 2554
Update family care in Sweden
ปี 2553
กลุ่มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ครั้งที่ 1
กลุ่มการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  ครั้งที่ 2