คณะพยาบาลศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล |  
การจัดการความรู้

ตารางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2563

หัวเรื่อง วันที่
เรื่อง “รูปแบบและตัวชี้วัดสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์” วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563
เรื่อง “ถอดบทเรียนการสอนวิชาทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล หัวข้อหลักการและวิธีการช่วยให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำและการให้เลือด โดยใช้ Game – based learning: KAHOOT” วันพุธที่ 22 เมษายน 2563
เรื่อง “รูปแบบและตัวชี้วัดของการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎีในนักศึกษากลุ่มใหญ่” ครั้งที่ 2 / 2563 วันพุธที่ 12 มีนาคม 2563
เรื่อง “Overview: การจัดการเรียนการสอนรายวิชาทฤษฎีในนักศึกษากลุ่มใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ” ครั้งที่ 1 / 2563 วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th