คณะพยาบาลศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล |  
การจัดการความรู้

ตารางการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2565

หัวเรื่อง วันที่
ครั้งที่ 3/2565
เรื่อง “ถอดบทเรียนรูปแบบการให้บริการวิชาการผ่านระบบออนไลน์”
วันที่ 28 กันยายน 2565
ครั้งที่ 2/2565
เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการให้บริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุผ่านระบบออนไลน์”
วันที่ 23 มีนาคม 2565
ครั้งที่ 1/2565
เรื่อง “ความท้าท้ายต่อการให้บริการวิชาการแก่ผู้สูงอายุ ณ โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์”
วันที่ 19 มกราคม 2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2022 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th