คณะพยาบาลศาสตร์ | มหาวิทยาลัยมหิดล |  
บุคลากร

คณาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลรากฐาน

รศ.ดร.วิราพรรณ วิโรจน์รัตน์
หัวหน้าภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2604
E-mail: virapun.wir@mahidol.ac.th

ผศ.ดร.นันทกานต์ มณีจักร
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและสารสนเทศ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2411
E-mail: nantakarn.maj@mahidol.ac.th

รศ.ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2601
E-mail: nutsurang.boo@mahidol.ac.th 

ผศ.ทีปภา แจ่มกระจ่าง
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2605
E-mail: theepapha.jam@mahidol.ac.th

ผศ.ปิยาภรณ์ เยาวเรศ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2609
E-mail: piyaporn.yao@mahidol.ac.th

อ.ดร.เสาวลักษณ์ สุขพัฒนศรีกุล
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2606
E-mail: saowaluck.suk@mahidol.ac.th

อ.จิรวรรณ มาลา
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2605
E-mail: jirawan.maa@mahidol.ac.th

อ.จิราวรรณ วิทยานุกรณ์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2612
E-mail: jirawan.wit@mahidol.edu

อ.วรรณฤดี เชาว์อยชัย
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2608
E-mail: wanrudee.cho@mahidol.ac.th

อ.บุษรา หิรัญสาโรจน์ จิรวิศัลย์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2609
E-mail: budsara.hir@mahidol.ac.th

อ.อารียา ประเสริฐสังข์
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2609
E-mail: areeya.prs@mahidol.ac.th

อ.ศิริลักษณ์ สิทธิโชคสกุลชัย
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2608
E-mail: siriluk.sit@mahidol.ac.th

อ.รัตติกาล พรหมพาหกุล
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2609
E-mail: ruttikarn.pro@mahidol.ac.th

อ.อภิรฎี พิมเสน
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2606
E-mail: apiradee.pim@mahidol.ac.th

อ.ประภัสสร พิมพาสาร
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2606
E-mail: parpatsorn.pim@mahidol.ac.th

อ.จิตติมา ปัญญาสราวุธ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2602
E-mail: jittima.pay@mahidol.ac.th

อ.นิธินันท์ มหาวรรณ
อาจารย์ประจำภาควิชาฯ

โทรศัพท์ 02-441-5333 ต่อ 2602
E-mail: nithinan.mah@mahidol.ac.th

 

 

Copyright © 2022 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th