พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การพยาบาลไทย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัญญาของแผ่นดิน
โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรถ์และการพยาบาลไข้

การให้บริการ
คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
contact webmaster