โครงการบริการวิชาการย้อนหลัง   

โครงการบริการวิชาการ ปี 2564

ประชุมวิชาการ/อบรม ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564)
ประชุมวิชาการเรื่อง การจัดการปัญหา น้ำนมแม่ไม่เพียงพอ: ความรู้สู่การปฏิบัติ 18 กันยายน 2564
การประชุมวิชาการเรื่อง พยาบาลรวมใจ ปกป้องเด็กไทยได้กินนมแม่ 15 สิงหาคม 2564
การประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 30 เรื่อง การบริการสุขภาพบนโลกดิจิทัลอย่างชาญฉลาด Smart Health Care on Digital World 7-8 มกราคม 2564
การอบรมเรื่อง IV Care during COVID-19 Situation in Thailand 5 มีนาคม 2564
การประชุมวิชาการเรื่อง การพัฒนางานนมแม่ในสังคมชีวิตวิถีใหม่ (new normal) 22 พฤษภาคม และ 19 มิถุนายน 2564
 

 


2 Wang Lang Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415

Copyright © 2020 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th

sitemap ติดต่อเรา