โครงการบริการวิชาการย้อนหลัง   

โครงการบริการวิชาการ ปี 2565

ประชุมวิชาการ/อบรม ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565)
อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SPSS ขั้นพื้นฐาน 3 สิงหาคม 2565
ประชุมวิชาการเรื่อง เสริมพลัง สร้างความรู้ สู่วิถีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสังคมทุกระดับ 29-31 สิงหาคม 2565
ประชุมวิชาการเรื่อง ก้าวสู่วิถีนมแม่: เสริมพลัง สร้างความรู้ 6 สิงหาคม 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางออร์โธปิดิกส์ Bone tumor, infection: pain management 18 มิถุนายน 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางออร์โธปิดิกส์ ที่เกิดจากการบาดเจ็บ 12 มิถุนายน 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางออร์โธปิดิกส์ ที่ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บ 11 มิถุนายน 2565
ประชุมวิชาการ เรื่อง Update and Innovation: Breastfeeding Support in NEXT Normal 14 มิถุนายน 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ECG Interpretation and Nursing Care รุ่นที่ 10 28-29 พฤษภาคม 2565
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานนมแม่ด้วยงานวิจัย R2R in the Next Normal 9-10 พฤษภาคม 2565
ประชุมวิชาการนานาชาติ Challenges in NCDs management to achieve the SDGs in the COVID-19 era and beyond 10-11 มกราคม 2565
การอบรมเรื่อง "การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ผ่านทางผิวหนัง (HAI-skin infection)" 16 ธันวาคม 2564
 

 


2 Wang Lang Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415

Copyright © 2022 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th

sitemap ติดต่อเรา