โครงการบริการวิชาการย้อนหลัง   

โครงการบริการวิชาการ ปี 2566

ประชุมวิชาการ/อบรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565-กันยายน 2566)
ประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 32: การสร้างสุขภาพดี ในยุคชีวิตวิถีถัดไป พลังขับเคลื่อนของพยาบาล (Mental Health and Wellness in the Next Normal: Driving Force of Nurses) 9-10 มกราคม 2566
ประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจำปี 2565 เรื่อง เสริมพลัง สร้างความรู้ สู่วิถีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสังคมทุกระดับ 2-4 พฤศจิกายน 2565
 

 


2 Wang Lang Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415

Copyright © 2022 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th

sitemap ติดต่อเรา