หลักสูตร: การพยาบาลเฉพาะทาง (4 เดือน)
 

     หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเป็นหลักสูตรการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับพยาบาลวิชาชีพ เพื่อเตรียมพยาบาลให้มีความรู้ความชำนาญในการพยาบาลเฉพาะทาง  ซึ่งเป็นการส่งเสริมสมรรถภาพของพยาบาล อันจะช่วยทำให้บริการด้านสุขอนามัยมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ในปัจจุบันหลักสูตรการพยาบาลมีหลายสาขา ดังนี้

 1. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการบริหารการพยาบาล (การจัดการ)
  Program of Nursing Specialty in Nursing Administration


 2. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลหัวใจและหลอดเลือด
  Program of Nursing Specialty in Cardiovascular Nursing


 3. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคเรื้อรัง
  Program of Nursing Specialty in Children with Chronic Illness


 4. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ
  Program of Nursing Specialty in Genrontological Nursing


 5. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง
  Program of Nursing Specialty in Oncology Nursing


 6. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ
  Program of Nursing Specialty in Nursing care of patients with infectious diseases and infection control


 7. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น)
  Program of Nursing Specialty in Nurse Practitioner (Primary Medical Care)


 8. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (การผ่าตัด)
  Program of Nursing Specialty in Perioperative Nursing


 9. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลฟื้นฟูสภาพ
  Program of Nursing Specialty in Rehabilitation Nursing


 10. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
  Program of Nursing Specialty in Child and Adolescent Psychiatric Nursing


 11. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลออร์โธปิดิกส์
  Program of Nursing Specialty in Orthopaedic Nursing


 12. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลศัลยกรรมอุบัติเหตุ
  Program of Nursing Specialty in Truama Nursing


 13. หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล
  Program of Nursing Specialty on Training Science and Art of Teaching in Nursing


 

 


2 Wang Lang Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415

Copyright © 2020 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th

sitemap ติดต่อเรา