More Website Templates at TemplateMonster.com!

Policy

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติ และมาตรการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร

อนุสนธิจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 18/2555 วันที่ 4 ธันวาคม 2555 เห็นสมควรให้กำหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรภายในอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ และหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ดังต่อไปนี้

การประหยัดพลังงานไฟฟ้า (Electricity Saving)

1. การใช้เครื่องปรับอากาศ (Utilization of Air Condition )

ในวันทำการเปิดเครื่องปรับอากาศในห้องทำงานของบุคลากร ห้องพักนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ได้ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.
การเปิดเครื่องปรับอากาศในห้องพักนักศึกษา ต้องมีจำนวนนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 คน
ปิดเครื่องปรับอากาศ เมื่อไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องทำงานนานเกิน 1 ชั่วโมงและช่วงพักกลางวัน ยกเว้นหน่วยงานที่มีการให้บริการ 12.00-13.00 น.
เปิดเครื่องปรับอากาศในห้องประชุม ห้องเรียน ห้องสมุดก่อนเวลาใช้ไม่เกิน 15 นาที และปิดทันทีเมื่อเลิกใช้ทุกครั้ง
เปิดเครื่องปรับอากาศในห้องอาหารอาจารย์เวลา 11.30 น. และปิดเวลา 13.30 น.
ปรับอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศให้อยู่ที่ระดับ 25-27 องศาเซลเซียส
ปิดม่าน มู่ลี่ เลื่อนตู้มาชิดผนังในด้านที่ไม่ต้องการแสงสว่างเพื่อป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร
เปิดประตูเข้า - ออก ของห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเท่าที่จำเป็นและไม่เปิดประตูห้องค้างไว้
หลีกเลี่ยงการติดตั้งและใช้เครื่องไฟฟ้าที่เป็นแหล่งกำเนิดความร้อนในห้องที่มีการปรับอากาศเช่น กาต้มน้ำ ตู้เย็น เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่อาคารมหิดลอดุลยเดช-พรศรีนครินทร เป็นระบบหล่อน้ำเย็น (Chiller water system) ให้ปิดก่อนเลิกเรียน/เลิกงาน 45 นาที
การทำงานในวันหยุดราชการให้เปิดเครื่องปรับอากาศเฉพาะกรณีที่จำเป็นโดยให้ขออนุญาตหัวหน้าภาควิชา
หรือรองคณบดีที่กำกับล่วงหน้า

 

2. การใช้ลิฟท์ (Utilization of Elevator )

วันทำการ เปิด-ปิด ลิฟท์ ตัวที่ 1 เวลา 6.00 - 17.00 น.
เปิด-ปิด ลิฟท์ ตัวที่ 2 เวลา 6.00 - 20.00 น.
วันเสาร์ เปิด-ปิด ลิฟท์ 1 ตัว เวลา 7.00-17.00 น.
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิดลิฟท์ ทั้ง 2 ตัว
การขึ้นลงโดยใช้ลิฟท์ ให้กดเพียงครั้งเดียวเฉพาะปุ่มขึ้นหรือลงที่ต้องการ
การขึ้นหรือลง 1-3 ชั้น ควรใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์

 

3. การใช้เครื่องคอพิวเตอร์ (Utilization of Computer)

ปิดจอภาพคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้เครื่องนานเกิน 30 นาที
ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกใช้งาน และดึงปลั๊กออกหลังเวลาเลิกงานทุกวัน

 

4. การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า (Utilization of Electrical Appliance)

เปิดไฟเฉพาะบริเวณที่ใช้แสงสว่าง ปิดไฟทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
ถอดหลอดไฟบริเวณที่ไม่จำเป็นต้องใช้แสงสว่างออก หรือลดให้เหลือเท่าที่จำเป็น
ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อไม่ใช้งาน และถอดปลั๊กออกทุกครั้ง
งดการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนบุคคล

 

การประหยัดพลังงานน้ำ (Water Saving)

ใช้น้ำอย่างประหยัดไม่เปิดน้ำแรงจนเกินไป และปิดก๊อกน้ำหลังใช้น้ำทันที
กรณีพบน้ำรั่วไหลให้แจ้งหน่วยอาคารสถานที่ฯ

 

การประหยัดการใช้โทรศัพท์และโทรสาร (Saving of Telephone and Facimile Usage)

โทรศัพท์และโทรสารใช้เพื่อติดต่อราชการเท่านั้น
การใช้โทรศัพท์ติดต่อภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ใช้ Intraphone

 

การประหยัดกระดาษ (Paper Saving)

นำกระดาษหน้าเดียวมาใช้ให้ครบ 2 หน้า สำหรับเอกสารร่าง / ใช้ชั่วคราว
ใช้คำสั่งพิมพ์หมวดประหยัด สำหรับเอกสารว่าง / ใช้ชั่วคราว
พิมพ์เอกสารโดยใช้กระดาษ 2 หน้า
การส่งเรื่อง / เอกสารต่าง ๆ ภายในคณะฯ ให้ส่งเป็น electronic ไฟล์
การเก็บเรื่อง เอกสารของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เก็บเป็น electronic ไฟล์ ยกเว้นต้นฉบับ
คำสั่ง ประกาศ และระเบียบ ที่ต้องใช้อ้างอิงสำหรับส่วนกลาง ให้ทำสำเนาส่งภาควิชา / หน่วยงาน 1 ชุด เพิ่มจากการส่ง electronic ไฟล์ ไม่ให้พิมพ์ออกที่หน่วยงานย่อย

 

การใช้สถานที่ (Utilization of Rooms and Space in a Building)

ให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนออกจากอาคารภายในเวลา 19.00 น.
งดการใช้อาคารและพลังงานในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเว้นวันที่มีกิจกรรมของคณะฯ