More Website Templates at TemplateMonster.com!

Activities

การบรรยายเรื่อง "การประหยัดไฟฟ้า น้ำประปา และทรัพยากร" " วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การอบรมเรื่อง "การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี" โดย คุณสุวภา ทองศุภโชค หัวหน้าหน่วยรักษาความสะอาดและกำจัดขยะ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Knowledge