More Website Templates at TemplateMonster.com!

Activities

ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
เพื่อวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของแต่ละหน่วยงาน และภาควิชาฯ ติดตั้งโดยการไฟฟ้านครหลวง แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558

การบรรยายเรื่อง "การประหยัดไฟฟ้า น้ำประปา และทรัพยากร" วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Knowledge