ทุนการศึกษา

หลักเกณฑ์  การขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา

๑. คุณสมบัติของผู้รับทุน
   ๑.๑  เป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
   ๑.๒ ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา
   ๑.๓  มีความประพฤติดี  ปฏิบัติดี  และมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียน
   ๑.๔  มีสุขภาพดี  ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของนักศึกษา    คณะฯ  และมหาวิทยาลัย
   ๑.๕  ไม่เคยกระทำผิดวินัยนักศึกษา

๒. ขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับทุน
   ๒.๑  รับสมัครระหว่างเดือน มกราคม – เดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี
   ๒.๒  สัมภาษณ์ผู้สมัครขอรับทุน  ระหว่างเดือน เมษายน – เดือน พฤษภาคม   ของทุกปี
   ๒.๓  คณะกรรมการกิจการนักศึกษา  คณะพยาบาลศาสตร์  ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาผู้สมควร 
ได้รับทุน  โดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ และเสนอคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณา
   ๒.๔  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา และจัดพิธีมอบทุนประมาณเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม  ของทุกปี

๓.  การเพิกถอนทุน
     คณะกรรมการกิจการนักศึกษาจะพิจารณาเพิกถอนการขอรับทุน อุดหนุนการศึกษาของนักศึกษา  เมื่อผู้รับทุนขาดคุณสมบัติของผู้รับทุน  ดังนี้
  ๓.๑  ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสถานภาพการเป็นนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
  ๓.๒ ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะฯ  และ /หรือ มหาวิทยาลัย
  ๓.๓  ใช้จ่ายเงินอย่างฟุ่มเฟือย หรือ  ไม่ได้เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา
  ๓.๔  ป่วย  ลา  และขาดการศึกษาบ่อย ๆ ในปีการศึกษาที่ได้รับทุน (เกิน ๑๐ วัน)  ยกเว้นเหตุสุดวิสัย  ซึ่งแพทย์
สั่งให้พักรักษาตัว
  ๓.๕  กรรมการกิจการนักศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม

 

 

           

ทุนรางวัลการศึกษา

ทุนรางวัลการศึกษา โดยส่วนใหญ่เแล้วเป็นกองทุนที่จัดตั้งไว้ เพื่อเก็บดอกผลมาใช้เป็นทุนรางวัล การศึกษา   ทุนประเภทนี้ ความหมายบ่งบอกอย่างชัดเจนแล้วว่าเป็นรางวัลดังนั้นนักศึกษา ที่จะได้รับทุนรางวัลการศึกษา จึงต้องเป็นนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกับวัตถุประสงค์ ทีอยู่ในเงื่อนไขต่าง ๆ ของกองทุนที่จัดตั้งไว้   โอกาสที่จะมอบทุนรางวัลการศึกษานั้น มี ๒  ครั้งได้แก่

  1. มอบในวันชื่นชมคนดี คนเก่ง (12 มกราคม)   นักศึกษาที่ได้รับจะเป็นนักศึกษาทุกชั้นปี ที่มีผลการเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมาตามเกณฑ์ หรือเงื่อนไงของกองทุน (รายละเอียดทุน)
  2. มอบในพิธีวันประกาศการสำเร็จการศึกษา นักศึกษาที่ได้รับรางวัลการศึกษาวันสำเร็จการศึกษาจะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ และสำเร็จการศึกษาในปีนั้น ๆ  นักศึกษาที่ได้รับรางวัล จะต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนและอยู่ในเงื่อนๆต่าง ๆ เช่นกัน    (รายละเอียดทุน)
  3. ทุนขยันหมั่นเพียรและเกียรติบัตร  
    ทุนขยันหมั่นเพียรเป็นทุนรางวัลประเภทหนึ่ง ที่ใช้ดอกผลจากกองทุนหลาย ๆ กองทุนซึ่งแต่ละกองทุนนั้นมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน  มอบให้กับนักศึกษาที่ไม่ป่วย – ลา  - ขาด ตลอดปีในระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ ๓ และ ๔  และนอกจากได้รับทุนรางวัลขยันหมั่นเพียรแล้ว แล้วยังได้รับเกียรติบัตรขยันหมั่นเพียร จากคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติในความมานะพยายาม  ขยันและพากเพียรในการศึกษา (รายละเอียดทุน)

 
 
 
2 Phrannok Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415

Copyright © 2015 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th