โครงสร้างและวัตถุประสงค์งานพัฒนานักศึกษา

 

 

 

           

      ฝ่ายพัฒนานักศึกษา มีนโยบายในการพัฒนานักศึกษาทั้งหลักสูตรปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ร่วมกับทีมบริหาร  คณาจารย์  คณะพยาบาลศาสตร์ โดยตระหนักถึงถึงความสำคัญในการผลิตบัณฑิต ให้มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการ  วิชาชีพ  มีคุณธรรม จริยธรรม     มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีระเบียบวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข
     คณะพยาบาลศาสตร์  จึงจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้เกิดการเพิ่มพูนประสบการณ์ ในด้านต่างๆ มีทักษะชีวิต  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม   มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามค่านิยมองค์กร 
NS MAHIDOL” ปลูกฝัง ความรัก ความผูกพัน ความเอื้ออาทร ความสามัคคี ระหว่างบุคลากรในองค์กร  ระหว่างครู-ศิษย์  รุ่นพี่-รุ่นน้อง มีความกตัญญูกตเวที ที่ศิษย์พึงแสดงต่ออาจารย์  ต่อสถาบัน และวิชาชีพ   

วัตถุประสงค์ของงานพัฒนานักศึกษา

  1. เกิดการเรียนรู้ที่ดี / ปรับตัวกับการศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ได้
  2. เป็นนักศึกษาที่มีคุณลักษณะตามค่านิยมองค์กร “ NS MAHIDOL”
  3. มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุข
  4. จบเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ตามค่านิยมองค์กร

 

 


 
 
 
2 Phrannok Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415

Copyright © 2015 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th