ท่ามกลางปรากฏการณ์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงภัยพิบัติทั้งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติ (natural made) หรือจากการกระทำของมนุษย์ (man made) เป็นภัยคุกคามที่รุนแรงนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล ปัญหาภัยพิบัติที่ทั่วโลกกำลังประสบอยู่ได้แก่ แผ่นดินไหว น้ำท่วม ดินถล่ม วาตภัย สึนามิ รวมทั้งโรคระบาด ภัยจากการก่อการร้าย หรือภัยสงคราม บ่อยครั้งที่ภัยพิบัติเหล่านี้สร้างความตื่นตระหนก หวาดกลัวและความไม่แน่นอนในเรื่องความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตแก่ประชาชนในหลายประเทศทั่วโลก ผลกระทบจากภาวะภัยพิบัติก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน โดยตรง รวมทั้งปัญหาการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ การขาดสารอาหาร และการถูกกระทำความรุนแรง นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยที่รอดชีวิต ซึ่งหากจะคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจก็มีจำนวนมหาศาล

      พยาบาลนับเป็นหนึ่งในทีมบุคลากรทางสุขภาพที่สำคัญ และมีบทบาทอย่างมากใน
การดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งการฟื้นฟูทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ดังนั้นพยาบาลจึงควรมีความรู้ที่จำเป็นในการจัดการภาวะภัยพิบัติ เพื่อให้มีความพร้อมสามารถวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึงจะช่วยลดความเสียงต่อปัญหาทางสุขภาพทีอาจจะเกิดขึ้นได้

      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความจำเป็นอย่างยิ่งในการร่วม
แก้ไขปัญหาที่เกิดจากภาวะภัยพิบัตินี้ จึงให้มีการประชุมวิชาการในหัวข้อนี้ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ร่วมฉลองครบรอบ 116 ปี โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยศิริราช ในหัวข้อเรื่อง “Disaster Management: Taking Action to Better Health Outcomes”
**หน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องฯ  15 หน่วยคะแนน


 

ประมวลภาพการประชุมวิชาการครั้งที่ 21

 

 
 
2 Phrannok Road, Bangkok 10700, THAILAND Tel: (662)-419-7466-80 Fax: (662)-412-8415
Copyright © 2012 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th