e-Learning  
  e-Journal  
  Knowledge Management  
  Download  
  ค่านิยมองค์กร  
  ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
  หอพระราชประวัติฯ  
 
รายงานประจำปี
 
 
ข้อมูลความเชี่ยวชาญ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
 
 
ทุนการศึกษา
 
  งานพัฒนานักศึกษา  
  ระบบจองห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
     
 
 
     
 
NS HOTNEWS
facebook-twitter Find us on facebook follow us on twitter

 

 

 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองด้านการรับรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล
- สำหรับคณาจารย์ และบุคลากร
- สำหรับนักศึกษา
งานครบรอบ 120 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้)
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2559 (เอกสารประกอบการลงทะเบียน) (ใบคำร้องขอทำบัตรแสดงตน)
ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2559
ประกาศเรื่อง ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 /(เอกสารแนบ)
การสั่งไซส์เสื้อกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/อาจารย์ที่ปรึกษา ต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
จดหมายข่าวคณะพยาบาลศาสตร์ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558
 
 
 
 
 
ECG Interpretation and Nursing Care
iรุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 14-16 ธ.ค.2559 | รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ค.2560
ประชุมวิชาการ 120 ปี การพยาบาลไทย พลิกโฉมสุขภาพสังคม 9-11 ม.ค.2560
อบรมฟื้นฟูวิชาการ สำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ "การจัดการปัญหาสุขภาพ ในบริการปฐมภูมิ" 13-17 มี.ค.2560
more
 
 
 
 
เทคนิคการจัดการความเครียด เพื่อการมีสุขภาพที่ดี การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ในผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานร่วม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
(Basic life support : BLS)
 
 
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 
 
 
 
Webboard 
:: บริการวิชาการ
:: IRB Webboard
:: Knowledge Management
:: ถาม-ตอบ & แบ่งปัน  (ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)
:: ความรู้สำหรับดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

 

เปิดประตู NS สู่ ASEAN
 
 
 
 
 
 ข่าวประกวดราคา
- ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะพยาบาลศาสตร์) เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมเพชรรัตน ชั้น 3 อาคารพระศรีพัชรินทร คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างปรับปรุงห้องประชุมเพชรรัตน ชั้น 3 อาคารพระศรีพัชรินทร
- TOR งานจ้างปรับปรุงห้องประชุมเพชรรัตน ชั้น 3 อาคารพระศรีพัชรินทร
(28/11/59)
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจข้อสอบ (23/11/59)
- ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) งานจ้างปรับปรุงห้องประชุมเพชรรัตน ชั้น 3 อาคารพระศรีพัชรินทร คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย
- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างปรับปรุงห้องประชุมเพชรรัตน ชั้น 3 อาคารพระศรีพัชรินทร คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย
(22/11/59)
- ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจข้อสอบ
- เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจข้อสอบ
(11/11/59)
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา จ้างบริการดูแลทำความสะอาดอาคารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (12/10/59)
 
 
 
 

 ประกาศราคากลาง

ชื่อโครงการ ซื้อน้้ายาเคมีส้าหรับระบบ Cooling Tower, ระบบ Chiller และระบบสระน้้าล้น อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร (ศาลายา) (23/11/59)
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมเพชรรัตน ชั้น 3 อาคารพระศรีพัชรินทร คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย
- ราคากลาง ชื่อโครงการ งานก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมเพชรรัตน ชั้น 3 อาคารพระศรีพัชรินทร คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย
(22/11/59)
ชื่อโครงการ ซื้อเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 เครื่อง (11/11/59)