e-Learning  
  e-Journal  
  Knowledge Management  
  Download  
  ค่านิยมองค์กร  
  ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
  หอพระราชประวัติฯ  
 
รายงานประจำปี
 
 
ข้อมูลความเชี่ยวชาญ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
 
 
ทุนการศึกษา
 
  งานพัฒนานักศึกษา  
  ระบบจองห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
     
 
 
     
 
NS HOTNEWS
facebook-twitter Find us on facebook follow us on twitter

 

 

 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองด้านการรับรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล
- สำหรับคณาจารย์ และบุคลากร
- สำหรับนักศึกษา
Download เอกสารการบรรยาย งานประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ หัวข้อ "ความปลอดภัยของผู้ป่วยและพยาบาล: เส้นทางสู่คุณภาพการดูแล" ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
" โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘" เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิชาชีพการพยาบาลโดยรวม
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 44 ปีการศึกษา 2558 (ใบคำร้องขอทำบัตร)
แจ้งการปรับอัตราค่าธรรมเนียมสมาชิกวารสารพยาบาลศาสตร์
โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ฯ และ วารสารพยาบาลศาสตร์ จะเปิดทำการ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย เฉพาะวันจันทร์ และ วันอังคาร และเปิดทำการ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันพุธ วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 นี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายฐิติวัชร พึ่งเงิน Tel. 02-441-5333 ต่อ 2470 หรือ intra-phone 8+47 ต่อ 2470 โทรศัพท์มือถือ 09-2249-4402 e-mail: thitiwatchara.phu@mahidol.ac.th
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินทุนผู้ช่วยวิจัย (Research Assistantships)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/อาจารย์ที่ปรึกษา ต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
จดหมายข่าวคณะพยาบาลศาสตร์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2558
 
 
 
 
 
ประชุมวิชาการเรื่อง "ความก้าวหน้าในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง: สู่การขยายบทบาทพยาบาล" 22-24 ก.ค. 2558
more
 
 
 
 
เทคนิคการจัดการความเครียด เพื่อการมีสุขภาพที่ดี การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ในผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานร่วม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
(Basic life support : BLS)
 
 
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
   
   
   
 
 
 
 
Webboard 
:: บริการวิชาการ
:: IRB Webboard
:: Knowledge Management
:: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน
:: ถาม-ตอบ & แบ่งปัน  (ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)
:: ความรู้สำหรับดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

 

เปิดประตู NS สู่ ASEAN
 
 
 
 
 
 ข่าวประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดเครื่องแบบพยาบาลสีขาวสำหรับนักศึกษาพยาบาลหญิง (29/07/58)
ประกาศผลการคัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ประกอบการร้านบริการถ่ายเอกสาร (20/07/58)
แก้ไขประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องแบบพยาบาลสีขาวสำหรับนักศึกษาพยาบาลหญิง (15/07/58)
ประกาศคัดเลือกผู้สนใจเช่าพื้นที่ประกอบการร้านบริการถ่ายเอกสาร (03/07/58)
- ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องแบบพยาบาลสีขาวสำหรับนักศึกษาพยาบาลหญิง
- เอกสารประกวดราคาซื้อชุดเครื่องแบบพยาบาลสีขาวสำหรับนักศึกษาพยาบาลหญิง
(01/07/58)
 
 
 
 

 ประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
โครงการซื้อชุดเครื่องแบบพยาบาลสีขาวสำหรับนักศึกษาพยาบาลหญิง
(01/07/58)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
โครงการซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องทำน้ำเย็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์
(25/06/58)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
โครงการจ้างทำสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 เรื่อง
(25/06/58)
 
 
 
 
 ข่าวสมัครงาน  
 
 
 
               Copyright 2014 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
                                       Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th
ไทย English