e-Learning  
  e-Journal  
  Knowledge Management  
  Download  
  ค่านิยมองค์กร  
  ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
  หอพระราชประวัติฯ  
 
รายงานประจำปี
 
 
ข้อมูลความเชี่ยวชาญ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
 
 
ทุนการศึกษา
 
  งานพัฒนานักศึกษา  
  ระบบจองห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
     
 
 
     
 
NS HOTNEWS
facebook-twitter Find us on facebook follow us on twitter

 

 

 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองด้านการรับรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล
- สำหรับคณาจารย์ และบุคลากร
- สำหรับนักศึกษา
กำหนดการนักศึกษาพบอาจารย์ประจำชั้น ปีการศึกษา 2559
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะจัดให้มีการตรวจร่างกาย สอบสัมภาษณ์ และทดสอบความถนัดฯ ให้กับบุคคลที่เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 ระบบรับตรง ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2560
ประกาศทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่1/2559)
ตารางสอน / ตารางสอบ ประจำปีการศึกษา 2559
งานครบรอบ 120 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้)
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2559 (เอกสารประกอบการลงทะเบียน) (ใบคำร้องขอทำบัตรแสดงตน)
ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2559
การสั่งไซส์เสื้อกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/อาจารย์ที่ปรึกษา ต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
จดหมายข่าวคณะพยาบาลศาสตร์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2559
 
 
 
 
 
อบรมโครงการฟื้นฟูวิชาการเรื่อง "การดูแลสุขภาพประชาชนสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ยุคไทยแลนด์ 4.0" 27-31 มี.ค.2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา ขั้นพื้นฐานสำหรับอาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษา" 24-25 เม.ย.2560
ECG Interpretation and Nursing Care
รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ค.2560
more
 
 
 
 
เทคนิคการจัดการความเครียด เพื่อการมีสุขภาพที่ดี การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ในผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานร่วม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
(Basic life support : BLS)
 
 
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 
 
 
 
Webboard 
:: บริการวิชาการ
:: IRB Webboard
:: Knowledge Management
:: ถาม-ตอบ & แบ่งปัน  (ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)
:: ความรู้สำหรับดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

 

เปิดประตู NS สู่ ASEAN
 
 
 
 
 
 ข่าวประกวดราคา
- ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารรับน้ําหนักไม่น้อยกว่า 750 กิโลกรัม ระยะวิ่งสูง 11 ชั้น ความเร็วลิฟท์ ไม่น้อยกว่า 105 เมตรต่อนาที พร้อมระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติและรื้อถอนของเดิม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2) จํานวน 2 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(16/02/60)
ซื้อลิฟท์โดยสารรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 750 กิโลกรัม ระยะวิ่งสูง 11 ชั้น ความเร็วลิฟท์ไม่น้อยกว่า 105 เมตรต่อนาที พร้อมระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ และรื้อถอนของเดิม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2) จํานวน 2 ตัว
- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(07/02/60)
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 750 กิโลกรัม ระยะวิ่งสูง 11 ชั้นความเร็วลิฟท์ไม่น้อย
กว่า 105 เมตรต่อนาที พร้อมระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติและรื้อถอนของเดิม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(26/01/60)
ประกวดราคาซื้อลิฟท์ โดยสารรับน้ําหนักไม่น้อยกว่า 750 กิโลกรัม ระยะวิ่งสูง 11 ชั้น ความเร็วลิฟท์ไม่น้อยกว่า 105 เมตรต่อนาที พร้อมระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติและรื้อถอนของเดิม แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ตัว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (05/01/60)