e-Learning  
  e-Journal  
  Knowledge Management  
  Download  
  ค่านิยมองค์กร  
  ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
  หอพระราชประวัติฯ  
 
รายงานประจำปี
 
 
ข้อมูลความเชี่ยวชาญ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
 
 
ทุนการศึกษา
 
  งานพัฒนานักศึกษา  
  ระบบจองห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
     
 
 
     
 
NS HOTNEWS
facebook-twitter Find us on facebook follow us on twitter
 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองด้านการรับรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล
- สำหรับคณาจารย์ และบุคลากร
- สำหรับนักศึกษา
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/อาจารย์ที่ปรึกษา ต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2557
ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะพยาบาลศาสตร์ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์ ร่วมฟังการบรรยาย "ครอบครัวสุขสันต์ ตั้งครรภ์คุณภาพ" ครั้งที่ 3/2557 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30-15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2419-7466-80 ต่อ 1801-2
การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น(ใบคำร้องขอทำบัตรแสดงตน) (ใบแจ้งความประสงค์อบรม ACLS) (รายละเอียดหอพัก)
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร์ จะย้ายไปให้บริการที่ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สามารถติดต่อกับคณะกรรมการได้ที่ชั้น 5 ห้อง 503 โทร. 0-2441-5333 ต่อ 2531, 2532 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป
คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดูแลด้านจิตใจในผู้ป่วยโรคเรื้อรังและผู้ดูแล" ในวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
(หนังสือเชิญเข้าอบรม)
ขอเชิญพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานปฐมภูมิ เข้าร่วมอบรมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง "การจัดการปัญหาสุขภาพในบริการปฐมภูมิ" ในวันที่ 4 -8 สิงหาคม 2557 ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
(แผนที่ การเดินทางมา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา) (หนังสือเชิญเข้าอบรม)
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Day ประจำปี 2557 Knowledge Management to Organization Development: การจัดการความรู้สู่การพัฒนาองค์กร ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้อง 301 และ 303
ขอเชิญอาจารย์พยาบาล พยาบาลวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง "ดูแลอย่างไรให้ได้ใจ แม่วัยทีน" ในวันที่ 6-8 สิงหาคม 2557 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
คณะพยาบาลศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลเด็ก" ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2557 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
(หนังสือเชิญเข้าอบรม)
ขอเชิญพยาบาลและบุคลากรสาขาอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "การดูแลผู้สูงอายุในสังคมผู้สูงอายุ : โอกาสและความท้าทายของระบบบริการสุขภาพ" ในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2557
ขอเชิญคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share & Learn คุยเพลินๆ กับครูผู้มากประสบการณ์ ปี 2557 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง 1111 ถ่ายทอดประสบการณ์โดย รศ.จันทนา รณฤทธิวิชัย, รศ.สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี, รศ.อรุณรัศมี บุญนาค, รศ.กนกพร หมู่พยัคฆ์ และ ผศ.ทัศนีย์วรรณ พฤกษาเมธานันท์
กำหนดการสอบรวบยอด สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557
จดหมายข่าวคณะพยาบาลศาสตร์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2557
 
 
 
 
เทคนิคการจัดการความเครียด เพื่อการมีสุขภาพที่ดี การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ในผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานร่วม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
(Basic life support : BLS)
 
 
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
   
   
   
 
 
 
 
Webboard 
:: บริการวิชาการ
:: IRB Webboard
:: Knowledge Management
:: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน
:: กระดานเสวนา (ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์)
:: ถาม-ตอบ & แบ่งปัน  (ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)
:: ความรู้สำหรับดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
 
เปิดประตู NS สู่ ASEAN
 
 
 
 
 
 ข่าวประกวดราคา
10/07/2557
28/01/2557
 
 
 
 
 ข่าวสมัครงาน  
 
 
               Copyright 2014 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
                                       Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th
ไทย English