e-Learning  
  e-Journal  
  Knowledge Management  
  Download  
  ค่านิยมองค์กร  
  ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
  หอพระราชประวัติฯ  
 
รายงานประจำปี
 
 
ข้อมูลความเชี่ยวชาญ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
 
 
ทุนการศึกษา
 
  งานพัฒนานักศึกษา  
  ระบบจองห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
     
 
 
     
 
NS HOTNEWS
facebook-twitter Find us on facebook follow us on twitter

 

 

 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองด้านการรับรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล
- สำหรับคณาจารย์ และบุคลากร
- สำหรับนักศึกษา
คำชี้แจง ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ทุกคน เข้าทำการประเมินครูพี่เลี้ยง (Preceptor) ที่ได้สอนนักศึกษาบนหอผู้ป่วยขณะที่เรียนอยู่ในชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้เพื่อจะได้นำผลการประเมินไปใช้ในการบริการจัดการเตรียมความพร้อมครูพี่เลี้ยงต่อไป
ประกาศรายชื่อนักศึกษาพยาบาลที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่2/2557)
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปี 2558
แจ้งการปรับอัตราค่าธรรมเนียมสมาชิกวารสารพยาบาลศาสตร์
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ ๔๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ใบสมัคร ฉท. ๐๑) (แผ่นพับ) (หนังสือประชาสัมพันธ์) (สมัคร online)
โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ฯ และ วารสารพยาบาลศาสตร์ จะเปิดทำการ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย เฉพาะ วันจันทร์ และ วันอังคาร และเปิดทำการ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันพุธ วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 นี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายฐิติวัชร พึ่งเงิน Tel. 02-441-5333 ต่อ 2470 หรือ intra-phone 8+47 ต่อ 2470 โทรศัพท์มือถือ 09-2249-4402 e-mail: thitiwatchara.phu@mahidol.ac.th
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินทุนผู้ช่วยวิจัย (Research Assistantships)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/อาจารย์ที่ปรึกษา ต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
จดหมายข่าวคณะพยาบาลศาสตร์ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2557
 
 
 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา สำหรับอาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษา ในวันที่ 7 พ.ค. 2558
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ECG Interpretation and Nursing Care วันที่ 27-29 พ.ค.2558
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดูแลด้านจิตใจในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ดูแล" วันที่ 4-5 มิ.ย.2558
ประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เรื่อง ความปลอดภัยของผู้ป่วยและพยาบาล: เส้นทางสู่คณภาพการดูแล (Patient and Nurse Safety: Road to Quality of Care) 17-19 มิ.ย. 2558
more
 
 
 
 
เทคนิคการจัดการความเครียด เพื่อการมีสุขภาพที่ดี การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ในผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานร่วม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
(Basic life support : BLS)
 
 
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
   
   
   
 
 
 
 
Webboard 
:: บริการวิชาการ
:: IRB Webboard
:: Knowledge Management
:: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน
:: ถาม-ตอบ & แบ่งปัน  (ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)
:: ความรู้สำหรับดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

 

เปิดประตู NS สู่ ASEAN
 
 
 
 
 
 ข่าวประกวดราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพิมพ์ตำราการพยาบาลเด็ก ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (พิมพ์เพิ่มเติม) (03/04/58)
ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์ตำราการพยาบาลเด็ก ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (พิมพ์เพิ่มเติม)
- ประกาศ
- เอกสารประกวดราคาจ้าง
(18/03/58)
 
 
 
 

 ประกาศราคากลาง

การจ้างพิมพ์ตำราการพยาบาลเด็ก ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 (พิมพ์เพิ่มเติม) (18/03/58)
 
 
 
 
 ข่าวสมัครงาน  
 
 
   
               Copyright 2014 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
                                       Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th
ไทย English