e-Learning  
  e-Journal  
  Knowledge Management  
  Download  
  ค่านิยมองค์กร  
  ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
  หอพระราชประวัติฯ  
 
รายงานประจำปี
 
 
ข้อมูลความเชี่ยวชาญ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
 
 
ทุนการศึกษา
 
  งานพัฒนานักศึกษา  
  ระบบจองห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
     
 
 
     
 
NS HOTNEWS
facebook-twitter Find us on facebook follow us on twitter
 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองด้านการรับรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล
- สำหรับคณาจารย์ และบุคลากร
- สำหรับนักศึกษา
คำชี้แจง ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ทุกคน เข้าทำการประเมินครูพี่เลี้ยง (Preceptor) ที่ได้สอนนักศึกษาบนหอผู้ป่วยขณะที่เรียนอยู่ในชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้เพื่อจะได้นำผลการประเมินไปใช้ในการบริการจัดการเตรียมความพร้อมครูพี่เลี้ยงต่อไป
เอกสารการประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลผู้สูงอายุในสังคมผู้สูงอายุ: โอกาสและความท้าทายของระบบบริการสุขภาพ
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินทุนผู้ช่วยวิจัย (Research Assistantships)
เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลเด็ก
ประกาศรายชื่อบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(สองภาษา) ปีการศึกษา 2557
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/อาจารย์ที่ปรึกษา ต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
คลินิกวิจัย (ทุกวันจันทร์-อังคาร-พุธ) จะย้ายไปให้บริการห้อง 401 ชั้น 4 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป ติดต่อนัดหมายวันเวลา เพื่อขอรับบริการ ได้ที่ 02-441-5333 ต่อ 2470 หรือ intra-phone 8+47 ต่อ 2470
งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย จะย้ายไปให้บริการที่อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นไป ติดต่อโทร 02-441-5333 ต่อ 2470 หรือ intra-phone 8+47 ต่อ 2470
การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2557 สาขาการพยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น(ใบคำร้องขอทำบัตรแสดงตน) (ใบแจ้งความประสงค์อบรม ACLS) (รายละเอียดหอพัก)
สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร์ จะย้ายไปให้บริการที่ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา สามารถติดต่อกับคณะกรรมการได้ที่ชั้น 5 ห้อง 503 โทร. 0-2441-5333 ต่อ 2531, 2532 ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป
ขอเชิญคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Share & Learn คุยเพลินๆ กับครูผู้มากประสบการณ์ ปี 2557 ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง 1111 ถ่ายทอดประสบการณ์โดย รศ.จันทนา รณฤทธิวิชัย, รศ.สมจินต์ เพชรพันธุ์ศรี, รศ.อรุณรัศมี บุญนาค, รศ.กนกพร หมู่พยัคฆ์ และ ผศ.ทัศนีย์วรรณ พฤกษาเมธานันท์
กำหนดการสอบรวบยอด สาขาพยาบาลศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2557
จดหมายข่าวคณะพยาบาลศาสตร์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2557
 
 
 
 
เทคนิคการจัดการความเครียด เพื่อการมีสุขภาพที่ดี การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ในผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานร่วม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
(Basic life support : BLS)
 
 
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
   
   
   
 
 
 
 
Webboard 
:: บริการวิชาการ
:: IRB Webboard
:: Knowledge Management
:: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน
:: กระดานเสวนา (ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์)
:: ถาม-ตอบ & แบ่งปัน  (ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)
:: ความรู้สำหรับดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
 
เปิดประตู NS สู่ ASEAN
 
 
 
 
 
 ข่าวประกวดราคา
26/08/2557
26/08/2557
4/08/2557
10/07/2557
 
 
 
 
 ข่าวสมัครงาน  
 
 
               Copyright 2014 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
                                       Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th
ไทย English