e-Learning  
  e-Journal  
  Knowledge Management  
  Download  
  ค่านิยมองค์กร  
  ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
  หอพระราชประวัติฯ  
 
รายงานประจำปี
 
 
ข้อมูลความเชี่ยวชาญ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
 
 
ทุนการศึกษา
 
  งานพัฒนานักศึกษา  
  ระบบจองห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
     
 
 
     
 
NS HOTNEWS
facebook-twitter Find us on facebook follow us on twitter

 

 

 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองด้านการรับรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล
- สำหรับคณาจารย์ และบุคลากร
- สำหรับนักศึกษา
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ทั้งหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก เข้าร่วมงาน Graduate Research Forum 2017 ซึ่งจัดโดยคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล โดยส่งบทคัดย่อผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นภาษาอังกฤษ และนำเสนอในรูปแบบ Short Presentation ด้วย PowerPoint Slide ไม่เกิน 6 Slides กำหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 23 มีนาคม 2560 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
กำหนดการนักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาบอรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2560 (สมัคร online) (ใบคำร้องขอทำบัตรแสดงตน)
งานพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรมพัฒนาทักษะชีวิต NS SMART: การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) กลุ่มที่ 1 วันที่ 11-12 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
ตารางสอน / ตารางสอบ ประจำปีการศึกษา 2559
งานครบรอบ 120 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้)
การสั่งไซส์เสื้อกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/อาจารย์ที่ปรึกษา ต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
จดหมายข่าวคณะพยาบาลศาสตร์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2559
 
 
 
 
 
อบรมโครงการฟื้นฟูวิชาการเรื่อง "การดูแลสุขภาพประชาชนสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ยุคไทยแลนด์ 4.0" 27-31 มี.ค.2560
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา ขั้นพื้นฐานสำหรับอาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษา" 24-25 เม.ย.2560
ECG Interpretation and Nursing Care
รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ค.2560
more
 
 
 
 
เทคนิคการจัดการความเครียด เพื่อการมีสุขภาพที่ดี การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ในผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานร่วม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
(Basic life support : BLS)
 
 
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 
 
 
 
Webboard 
:: บริการวิชาการ
:: IRB Webboard
:: Knowledge Management
:: ถาม-ตอบ & แบ่งปัน  (ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)
:: ความรู้สำหรับดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ