e-Learning  
  e-Journal  
  Knowledge Management  
  Download  
  ค่านิยมองค์กร  
  ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
  หอพระราชประวัติฯ  
 
รายงานประจำปี
 
 
ข้อมูลความเชี่ยวชาญ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
 
 
ทุนการศึกษา
 
  งานพัฒนานักศึกษา  
  ระบบจองห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
     
 
 
     
 
NS HOTNEWS
facebook-twitter Find us on facebook follow us on twitter
 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองด้านการรับรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล
- สำหรับคณาจารย์ และบุคลากร
- สำหรับนักศึกษา
คำชี้แจง ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ทุกคน เข้าทำการประเมินครูพี่เลี้ยง (Preceptor) ที่ได้สอนนักศึกษาบนหอผู้ป่วยขณะที่เรียนอยู่ในชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้เพื่อจะได้นำผลการประเมินไปใช้ในการบริการจัดการเตรียมความพร้อมครูพี่เลี้ยงต่อไป
โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ฯ และ วารสารพยาบาลศาสตร์ จะเปิดทำการ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย เฉพาะ วันจันทร์ และ วันอังคาร และเปิดทำการ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันพุธ วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 นี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายฐิติวัชร พึ่งเงิน Tel. 02-441-5333 ต่อ 2470 หรือ intra-phone 8+47 ต่อ 2470 โทรศัพท์มือถือ 09-2249-4402 e-mail: thitiwatchara.phu@mahidol.ac.th
เอกสารการประชุมวิชาการเรื่อง การดูแลผู้สูงอายุในสังคมผู้สูงอายุ: โอกาสและความท้าทายของระบบบริการสุขภาพ
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินทุนผู้ช่วยวิจัย (Research Assistantships)
เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลเด็ก
ประกาศรายชื่อบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(สองภาษา) ปีการศึกษา 2557
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/อาจารย์ที่ปรึกษา ต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
กำหนดการปฐมนิเทศ หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 43 กลุ่ม 2
จดหมายข่าวคณะพยาบาลศาสตร์ เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2557
 
 
 
 
เทคนิคการจัดการความเครียด เพื่อการมีสุขภาพที่ดี การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ในผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานร่วม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
(Basic life support : BLS)
 
 
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
   
   
   
 
 
 
 
Webboard 
:: บริการวิชาการ
:: IRB Webboard
:: Knowledge Management
:: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน
:: ถาม-ตอบ & แบ่งปัน  (ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)
:: ความรู้สำหรับดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

 

เปิดประตู NS สู่ ASEAN
 
 
 
 
 
 ข่าวประกวดราคา
17/10/2557
17/10/2557
13/10/2557
13/10/2557
30/09/2557
11/09/2557
5/09/2557
26/08/2557
 
 
 
 

 ประกาศราคากลาง

 
 
 
 
 ข่าวสมัครงาน  
 
 
   
               Copyright 2014 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
                                       Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th
ไทย English