e-Learning  
  e-Journal  
  Knowledge Management  
  Download  
  ค่านิยมองค์กร  
  ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
  หอพระราชประวัติฯ  
 
รายงานประจำปี
 
 
ข้อมูลความเชี่ยวชาญ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
 
 
ทุนการศึกษา
 
  งานพัฒนานักศึกษา  
  ระบบจองห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
     
 
 
     
 
NS HOTNEWS
facebook-twitter Find us on facebook follow us on twitter

 

 

 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองด้านการรับรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล
- สำหรับคณาจารย์ และบุคลากร
- สำหรับนักศึกษา
ประกาศเรื่อง ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 /(เอกสารแนบ)
ประกาศรายชื่อนักศึกษาพยาบาลที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่1/2558)
งานพัฒนานักศึกษากำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต NS"กิจกรรมอนาคตสดใส : ชีวิตใหม่ในการทำงาน" ในวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมสวนบวกหาด จังหวัดเพชรบุรี แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา และคณะ เป็นวิทยากรในการบรรยายและจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา
งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ชมรมพยาบาลศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญพยาบาลและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง "Respiratory Care in Surgical patient: Recent Advance" วันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องอัมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว กรุงเทพฯ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ 21st Anniversary Siriraj Spinal Unit: Effective Management in Cervical Spine Injury ในวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2559 ณ ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7
ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ทุกชั้นปี ส่งวิดิทัศน์เรื่อง อัตลักษณ์ "พยาบาลของแผ่นดิน" เข้าประกวด ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 1 กรกฎาคม 2559
การสั่งไซส์เสื้อกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน ร่วมประกวดภาพวาดในหัวข้อ คณะพยาบาลศาสตร์ รักษ์พลังงาน NS Green Painting Contest ชิงเงินรางวัลรวม 6,000 บาท ส่งผลงานภายใน 29 เม.ย.2559
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน ร่วมส่งผลงานประกวด นวัตกรรมสีเขียว (NS Green Innovation) ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท ส่งผลงานภายในวันที่ 20 พ.ค.2559
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2559 (จดหมายประชาสัมพันธ์) (ใบสมัครแบบ online)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/อาจารย์ที่ปรึกษา ต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
จดหมายข่าวคณะพยาบาลศาสตร์ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558
 
 
 
 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา/อาจารย์ที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559
ประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง "The Walk of Nursing in Changing Society: Research and Innovation Avenue" ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559
more
 
 
 
 
เทคนิคการจัดการความเครียด เพื่อการมีสุขภาพที่ดี การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ในผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานร่วม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
(Basic life support : BLS)
 
 
 
 ภาพข่าวกิจกรรม


   


   
 
 
 
 
Webboard 
:: บริการวิชาการ
:: IRB Webboard
:: Knowledge Management
:: ถาม-ตอบ & แบ่งปัน  (ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)
:: ความรู้สำหรับดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

 

เปิดประตู NS สู่ ASEAN
 
 
 
 
 
 ข่าวประกวดราคา
โครงการ จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง (19/04/59)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้งด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (12/04/59)
- ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง
(25/03/59)

- ร่างขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง คณะพยาบาลศาสตร์ (บางกอกน้อย) และหอพักนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ (บางขุนนนท์) มหาวิทยาลัยมหิดล

- เอกสารประกวดราคาซื้อ e Auction เครื่องปรับอากาศ

(07/03/59)
 
 
 
 

 ประกาศราคากลาง

- โครงการ งานปรับปรุงห้องให้คำปรึกษา ณ หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์
- แบบรูป รายละเอียด งานปรับปรุงห้องให้คำปรึกษา
- ปร.4 / ปร.5 / ปร.6
(22/03/59)
 
 
 
 
 ข่าวสมัครงาน  
 
 
 
               Copyright 2016 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
                                       Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th
ไทย English