e-Learning  
  e-Journal  
  Knowledge Management  
  Download  
  ค่านิยมองค์กร  
  ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
  หอพระราชประวัติฯ  
 
รายงานประจำปี
 
 
ข้อมูลความเชี่ยวชาญ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
 
 
ทุนการศึกษา
 
  งานพัฒนานักศึกษา  
  ระบบจองห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
     
 
 
     
 
NS HOTNEWS
facebook-twitter Find us on facebook follow us on twitter

 

 

 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองด้านการรับรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล
- สำหรับคณาจารย์ และบุคลากร
- สำหรับนักศึกษา
งานครบรอบ 120 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้)
ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม MU-IR Ambassadors Contest 2016 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสามารถและศักยภาพ มาปฏิบัติหน้าที่ผู้นำนักศึกษาและเป็นทีมจัดกิจกรรม ด้านวิเทศสัมพันธ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สมัครได้ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2559
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2559 (เอกสารประกอบการลงทะเบียน) (ใบคำร้องขอทำบัตรแสดงตน)
ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2559
ประกาศเรื่อง ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 /(เอกสารแนบ)
การสั่งไซส์เสื้อกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/อาจารย์ที่ปรึกษา ต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
จดหมายข่าวคณะพยาบาลศาสตร์ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558
 
 
 
 
 
more
 
 
 
 
เทคนิคการจัดการความเครียด เพื่อการมีสุขภาพที่ดี การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ในผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานร่วม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
(Basic life support : BLS)
 
 
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 
 
 
 
Webboard 
:: บริการวิชาการ
:: IRB Webboard
:: Knowledge Management
:: ถาม-ตอบ & แบ่งปัน  (ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)
:: ความรู้สำหรับดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

 

เปิดประตู NS สู่ ASEAN
 
 
 
 
 
 ข่าวประกวดราคา
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา จ้างบริการดูแลทำความสะอาดอาคารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (12/10/59)
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างบริการล้างจานและดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ศูนย์อาหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย (29/09/59)
- ประกาศประกวดราคาจ้างบริการล้างจานและดูแลความสะอาดพื้นที่ศูนย์อาหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
- เอกสารประกวดราคาจ้างบริการล้างจานและดูแลความสะอาดพื้นที่ศูนย์อาหาร
(08/09/59)
 
 
 
 

 ประกาศราคากลาง

ชื่อโครงการ จ้างบริการล้างจานและดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ศูนย์อาหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย (ครั้งที่ 2) (29/09/59)

ชื่อโครงการ จ้างบริการล้างจานและดูแลความสะอาดพื้นที่ศูนย์อาหาร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย จำนวน 1 งาน

(08/09/59)
 
 
 
 
 ข่าวสมัครงาน