e-Learning  
  e-Journal  
  Knowledge Management  
  Download  
  ค่านิยมองค์กร  
  ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
  หอพระราชประวัติฯ  
 
รายงานประจำปี
 
 
ข้อมูลความเชี่ยวชาญ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
 
 
ทุนการศึกษา
 
  งานพัฒนานักศึกษา  
  ระบบจองห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
  ระบบจองห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
 
 
     
 
NS HOTNEWS
facebook-twitter Find us on facebook follow us on twitter

 

 

 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองด้านการรับรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล
- สำหรับคณาจารย์ และบุคลากร
- สำหรับนักศึกษา
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาบอรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2560 (สมัคร online) (ใบคำร้องขอทำบัตรแสดงตน)
ตารางสอน / ตารางสอบ ประจำปีการศึกษา 2559
งานครบรอบ 120 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (โรงเรียนหญิงแพทย์ผดุงครรภ์แลการพยาบาลไข้)
การสั่งไซส์เสื้อกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/อาจารย์ที่ปรึกษา ต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
จดหมายข่าวคณะพยาบาลศาสตร์ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2560
 
 
 
 
 
ECG Interpretation and Nursing Care
รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ค.2560
more
 
 
 
 
เทคนิคการจัดการความเครียด เพื่อการมีสุขภาพที่ดี การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ในผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานร่วม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
(Basic life support : BLS)
 
 
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 
 
 
 
Webboard 
:: บริการวิชาการ
:: IRB Webboard
:: Knowledge Management
:: ถาม-ตอบ & แบ่งปัน  (ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)
:: ความรู้สำหรับดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

 

เปิดประตู NS สู่ ASEAN
 
 
 
 
 
 ข่าวประกวดราคา
- ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมการติดตั้ง จำนวน 2 ระบบ
- เอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ NS 7/2560 การซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมการติดตั้ง จำนวน 2 ระบบ
(25/04/60)
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อและติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ณ หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์ และอาคารคณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (24/04/60)
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาติดตั้งตาข่ายป้องกันนก อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา (12/04/60)
- ประกาศเรื่อง การประกวดราคาจ้าง เหมาติดตั้งตาข่ายป้องกันนก อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา
- แบบแสดงรายการ ปริมาณ และการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
- เอกสารประกวดราคาจ้าง
(14/03/60)
 
 
 
 

 ประกาศราคากลาง

ชื่อโครงการ ซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมการติดตั้ง จำนวน 2 ระบบ (25/04/60)
ชื่อโครงการ ซื้อรองเท้าสีขาวสาหรับนักศึกษาพยาบาลหญิง (29/03/60)
ชื่อโครงการ การจ้างพิมพ์วารสารพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 รายการ (29/03/60)
ชื่อโครงการ การจ้างพิมพ์ตำราการพยาบาลอายุรศาสตร์ 2 ฉบับปรับปรุง (29/03/60)