e-Learning  
  e-Journal  
  Knowledge Management  
  Download  
  ค่านิยมองค์กร  
  ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
  หอพระราชประวัติฯ  
 
รายงานประจำปี
 
 
ข้อมูลความเชี่ยวชาญ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
 
 
ทุนการศึกษา
 
  งานพัฒนานักศึกษา  
  ระบบจองห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
     
 
 
     
 
NS HOTNEWS
facebook-twitter Find us on facebook follow us on twitter

 

 

 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองด้านการรับรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล
- สำหรับคณาจารย์ และบุคลากร
- สำหรับนักศึกษา
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) สาขาการพยาบาลผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน (ใบคำร้องขอทำบัตร)
ประกาศเรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (2 ภาษา) ปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยมหิดลได้เพิ่มช่องทางการชำระเงินคืน กบข.ให้แก่ผู้รับบำนาญของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ประสงค์กลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ พ.ศ.2494 (UNDO กบข.) โดยวิธีโอนเงินผ่าน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาศาลายา ประเภทบัญชีกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 316-3-03572-2 ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยมหิดล เงินงบบุคลากร" ทั้งนี้ ต้องดำเนินการโอนเงิน ก่อนวันที่ 25 ของทุกเดือน ดังรายละเอียดตามหนังสือกองคลัง ที่ ศธ 0517.012/กง 00396
" โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘" เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิชาชีพการพยาบาลโดยรวม
แจ้งการปรับอัตราค่าธรรมเนียมสมาชิกวารสารพยาบาลศาสตร์
โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ฯ และ วารสารพยาบาลศาสตร์ จะเปิดทำการที่สำนักงาน ห้อง 105 ชั้น 1 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 นี้เป็นต้นไป ติดต่อ-สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายฐิติวัชร พึ่งเงิน โทรศัพท์ : 02-441-5333 ต่อ 2107 หรือ intra-phone : 8+47 ต่อ 2107 โทรศัพท์มือถือสำนักงาน : 09-2249-4402 e-mail: thitiwatchara.phu@mahidol.ac.th
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินทุนผู้ช่วยวิจัย (Research Assistantships)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/อาจารย์ที่ปรึกษา ต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
จดหมายข่าวคณะพยาบาลศาสตร์ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2558
 
 
 
 
 
ประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารสำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมรามาดา พลาซา บางกอก แม่น้ำ ริเวอร์ไซต์ ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ
more
 
 
 
 
เทคนิคการจัดการความเครียด เพื่อการมีสุขภาพที่ดี การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ในผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานร่วม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
(Basic life support : BLS)
 
 
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
   
   
   
 
 
 
 
Webboard 
:: บริการวิชาการ
:: IRB Webboard
:: Knowledge Management
:: ถาม-ตอบ & แบ่งปัน  (ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)
:: ความรู้สำหรับดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

 

เปิดประตู NS สู่ ASEAN
 
 
 
 
 
 ข่าวประกวดราคา
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา จ้างเหมาบริการดูแลทำความสะอาดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (29/09/58)
 
 
 
 

 ประกาศราคากลาง

ชื่อโครงการ จัดซื้อชุดกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จำนวน 2 ชุด (9/11/58)
ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟต์ แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 3 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2558 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2559) (2/11/58)
ชื่อโครงการ จ้างบริการกำจัดหนู (28/10/58)
ชื่อโครงการ การจ้างดูแลระบบเครือข่าย หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559) (21/10/58)
 
 
 
 
 ข่าวสมัครงาน  
 
 
 
               Copyright 2014 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
                                       Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th
ไทย English