e-Learning  
  e-Journal  
  Knowledge Management  
  Download  
  ค่านิยมองค์กร  
  ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
  หอพระราชประวัติฯ  
 
รายงานประจำปี
 
 
ข้อมูลความเชี่ยวชาญ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
 
 
ทุนการศึกษา
 
  งานพัฒนานักศึกษา  
  ระบบจองห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
     
 
 
     
 
NS HOTNEWS
facebook-twitter Find us on facebook follow us on twitter

 

 

 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองด้านการรับรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล
- สำหรับคณาจารย์ และบุคลากร
- สำหรับนักศึกษา
คำชี้แจง ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ทุกคน เข้าทำการประเมินครูพี่เลี้ยง (Preceptor) ที่ได้สอนนักศึกษาบนหอผู้ป่วยขณะที่เรียนอยู่ในชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้เพื่อจะได้นำผลการประเมินไปใช้ในการบริการจัดการเตรียมความพร้อมครูพี่เลี้ยงต่อไป
ประกาศรายชื่อนักศึกษาพยาบาลที่ได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 2/2557)
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง การขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปี 2558
แจ้งการปรับอัตราค่าธรรมเนียมสมาชิกวารสารพยาบาลศาสตร์
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ ๔๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ใบสมัคร ฉท. ๐๑) (แผ่นพับ) (หนังสือประชาสัมพันธ์) (สมัคร online)
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 โดยจะจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต NS "กิจกรรมอนาคตสดใส : ชีวิตใหม่ในการทำงาน" ในวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมพิธีประกาศการสำเร็จการศึกษา นศ.ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์ ชั้น 5 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยมองค์กรและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคุณภาพคู่คุณธรรม "ค่ายพุทธธรรม" แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ในวันที่ 30,31 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 2558 ณ ศูนย์ฝึกอบรมโรงเรียนนาคประสิทธิ์ มูลนิธิวัดบางช้างเหนือ อ.สามพราน จ.นครปฐม
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา กำหนดจัดพิธีส่งพยาบาลจบใหม่สู่ฝ่ายการพยาบาล ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ ลานอเนกประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย
โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ฯ และ วารสารพยาบาลศาสตร์ จะเปิดทำการ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย เฉพาะ วันจันทร์ และ วันอังคาร และเปิดทำการ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันพุธ วันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 นี้เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายฐิติวัชร พึ่งเงิน Tel. 02-441-5333 ต่อ 2470 หรือ intra-phone 8+47 ต่อ 2470 โทรศัพท์มือถือ 09-2249-4402 e-mail: thitiwatchara.phu@mahidol.ac.th
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินทุนผู้ช่วยวิจัย (Research Assistantships)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/อาจารย์ที่ปรึกษา ต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
จดหมายข่าวคณะพยาบาลศาสตร์ เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2557
 
 
 
 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ECG Interpretation and Nursing Care วันที่ 27-29 พ.ค.2558
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดูแลด้านจิตใจในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ดูแล" วันที่ 4-5 มิ.ย.2558
ประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เรื่อง ความปลอดภัยของผู้ป่วยและพยาบาล: เส้นทางสู่คณภาพการดูแล (Patient and Nurse Safety: Road to Quality of Care) 17-19 มิ.ย. 2558
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลเด็ก ในวันที่ 16-17 ก.ค. 2558
more
 
 
 
 
เทคนิคการจัดการความเครียด เพื่อการมีสุขภาพที่ดี การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ในผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานร่วม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
(Basic life support : BLS)
 
 
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
   
   
   
 
 
 
 
Webboard 
:: บริการวิชาการ
:: IRB Webboard
:: Knowledge Management
:: แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน
:: ถาม-ตอบ & แบ่งปัน  (ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)
:: ความรู้สำหรับดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

 

เปิดประตู NS สู่ ASEAN
 
 
 
 
 
 ข่าวประกวดราคา
- ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และโถงทางเดิน ชั้น 5
- เอกสารประกวดราคาจ้าง
(18/05/58)
 
 
 
 

 ประกาศราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
โครงการ จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ และแบบแยกส่วน อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร
(25/05/58)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการ งานปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และโถงทางเดินชั้น 5
(18/05/58)
 
 
 
 
 ข่าวสมัครงาน  
 
 
 
               Copyright 2014 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
                                       Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th
ไทย English