e-Learning  
  e-Journal  
  Knowledge Management  
  Download  
  ค่านิยมองค์กร  
  ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
  หอพระราชประวัติฯ  
 
รายงานประจำปี
 
 
ข้อมูลความเชี่ยวชาญ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
 
 
ทุนการศึกษา
 
  งานพัฒนานักศึกษา  
  ระบบจองห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
     
 
 
     
 
NS HOTNEWS
facebook-twitter Find us on facebook follow us on twitter

 

 

 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองด้านการรับรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล
- สำหรับคณาจารย์ และบุคลากร
- สำหรับนักศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 เพื่อเป็น NS Ambassador สมัครภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 - 25 กุมภาพันธ์ 2559 (ใบสมัคร)
ขอเชิญนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม "ร้อยดวงใจ น้องพี่ศิริราช"ครั้งที่ 17 ระหว่างวันศุกร์ที่ 5 ก.พ.- วันอาทิตย์ที่ 7 ก.พ. 2559 ณ หอพักคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (บางขุนนนท์)
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 44 ประจำปีการศึกษา 2558 สาขาศาสตร์และศิลปการสอนทางการพยาบาล
โครงการอบรมทางแพทยศาสตรศึกษา ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2559
" โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘" เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิชาชีพการพยาบาลโดยรวม
ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินทุนผู้ช่วยวิจัย (Research Assistantships)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/อาจารย์ที่ปรึกษา ต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
จดหมายข่าวคณะพยาบาลศาสตร์ เดือนกันยายน-ตุลาคม 2558
 
 
 
 
 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญร่วมการประชุมวิชกาาร ครั้งที่ 24 เรื่อง การดูแลผู้สูงวัยในทศวรรษหน้า: ประเด็นท้าทายสำหรับพยาบาล ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การให้การปรึกษาเชิงจิตวิทยา/อาจารย์ที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2559
ประชุมวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2559 เรื่อง "The Walk of Nursing in Changing Society: Research and Innovation Avenue" ระหว่างวันที่ 15-17 มิถุนายน 2559
more
 
 
 
 
เทคนิคการจัดการความเครียด เพื่อการมีสุขภาพที่ดี การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ในผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานร่วม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
(Basic life support : BLS)
 
 
 
 ภาพข่าวกิจกรรม


   
   
 
 
 
 
Webboard 
:: บริการวิชาการ
:: IRB Webboard
:: Knowledge Management
:: ถาม-ตอบ & แบ่งปัน  (ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)
:: ความรู้สำหรับดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

 

เปิดประตู NS สู่ ASEAN
 
 
 
 
 
 ข่าวประกวดราคา
- ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ (21/01/59)
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคา หอประชุม ดร.ทัศนา บุญทอง (24/12/58)
 
 
 
 

 ประกาศราคากลาง

โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (28/01/59)
 
 
 
 
 ข่าวสมัครงาน  
 
 
 
               Copyright 2016 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
                                       Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th
ไทย English