e-Learning  
  e-Journal  
  Knowledge Management  
  Download  
  ค่านิยมองค์กร  
  ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  
  หอพระราชประวัติฯ  
 
รายงานประจำปี
 
 
ข้อมูลความเชี่ยวชาญ บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์
 
 
ทุนการศึกษา
 
  งานพัฒนานักศึกษา  
  ระบบจองห้องและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์  
     
 
 
     
 
NS HOTNEWS
facebook-twitter Find us on facebook follow us on twitter

 

 

 
 
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองด้านการรับรู้ และความเข้าใจ เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยมหิดล
- สำหรับคณาจารย์ และบุคลากร
- สำหรับนักศึกษา
ประกาศรายชื่อนักศึกษาพยาบาลทีได้รับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2/2558)
คณะกรรมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม KM Day ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 8.30-16.15น. ณ ห้อง 1111 ชั้น 11 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บางกอกน้อย
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม "ต้อนรับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่" ปีการศึกษา 2559 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 12.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์ ชั้น 5 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม
ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง รุ่นที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2559 (เอกสารประกอบการลงทะเบียน) (ใบคำร้องขอทำบัตรแสดงตน)
ขั้นตอนการปฏิบัติของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2559
ประกาศเรื่อง ขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 /(เอกสารแนบ)
การสั่งไซส์เสื้อกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32
มูลนิธิคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับคณะพยบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ในวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/นายจ้าง/อาจารย์ที่ปรึกษา ต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
จดหมายข่าวคณะพยาบาลศาสตร์ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558
 
 
 
 
 
more
 
 
 
 
เทคนิคการจัดการความเครียด เพื่อการมีสุขภาพที่ดี การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ในผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานร่วม การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
(Basic life support : BLS)
 
 
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 
 
 
 
Webboard 
:: บริการวิชาการ
:: IRB Webboard
:: Knowledge Management
:: ถาม-ตอบ & แบ่งปัน  (ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์)
:: ความรู้สำหรับดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

 

เปิดประตู NS สู่ ASEAN
 
 
 
 
 
 ข่าวประกวดราคา
- ประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- อกสารประกวดราคางานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย
(14/07/59)
ร่างขอบเขตงาน (TOR) งานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย (01/07/59)
ร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย (01/07/59)
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคา ซื้อระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control) พร้อมติดตั้งภายในสำนักงานอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร (ศาลายา) (21/06/59)
 
 
 
 

 ประกาศราคากลาง

งานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ คณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย
- ตารางแสดงวงเงิน
- ปร.4
- ปร.5 (ก)
- ปร.5 (ข)
- ปร.6

(01/07/59)
- ชื่อโครงการ งานก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
(01/07/59)