+  
 
 
+
 
 
 
คณะกรรมการวิจัย  
   
+ บุคลากร  
   
+  
     
+ ทุนวิจัย  
     
+  
     
+  
     
+  
     
เอกสาร Download (Intranet)  
     
+ แสดงความยินดี  
     
กิจกรรมที่ผ่านมา  
 
 
ปฏิทินกิจกรรม  
   
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  
   
คณะพยาบาลศาสตร์  
   
กองบริหารงานวิจัย  
   
+  
   
ติดต่องานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  
   

ฐานข้อมูลงานวิจัยทางการพยาบาล
ฐานข้อมูลแห่งทุนด้านการวิจัยทางการพยาบาล
การประชุมวิชาการ นำเสนอผลงานวิจัย

ฐานข้อมูลเครื่องมืองานวิจัย
ฐานข้อมูลเครื่องมืองานวิจัย
Research Profile
Research Profile

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน ขอประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งาน Collaborative Institutional Training Initiative (CITI Program) ฉบับปรับปรุงใหม่ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่   ฉบับภาษาไทย   ฉบับภาษาอังกฤษ
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับฝ่ายวิชาการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความมั่นใจว่านักวิจัยรุ่นใหม่สามารถสร้างโจทย์วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ผลิตผลงานที่มีมาตรฐานสูง และมีการตีพิมพ์วารสารวิชาการในระดับนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา เข้ารับบริการ "คลินิกวิจัย" โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันพุธ ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 401 ชั้น 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา สนใจเข้ารับบริการ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย https://sites.google.com/site/nsmahidolresearchclinic
 
ข่าวทุนวิจัยในประเทศ
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการฯ ผ่านระบบ  NRIIS  ตั้งแต่บัดนี้-23 กรกฎาคม 2563 โดยขอให้ผู้สมัครขอรับทุนโปรดแจ้งงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศรับสมัคร "โครงการทุนวิจัยลอรีอัลประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 โดยการสนับสนุนของยูเนสโก กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2563  สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการและการสมัครได้ที่  คลิก  และสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-684-3192, 099-946-3665 หรืออีเมลที่ FWISTH@loreal.com
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ประจำปีงบประมาณ 2563-2564 แผนงานแพลตฟอร์มบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรม (Deep Science and Tech Accelerator) ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการฯ ผ่านระบบ NRIIS  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วมระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco – Thai Mobility Programme/PHC SIAM) ประจำปี 2564-2565 ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการ ฯ ได้ถึง ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่  คลิก  ทั้งนี้ โปรดส่งข้อเสนอโครงการฯ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนส่งข้อเสนอโครงการฯ ได้ที่  คลิก  ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2563 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่  คลิก  ทั้งนี้ โปรดส่งข้อเสนอโครงการฯ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (NRCT - JSPS) ประจำปี 2564 (FY2021) ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการฯ ผ่านระบบ  NRIIS  ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  คลิก  ทั้งนี้ โปรดส่งข้อเสนอโครงการ ฯ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
ข่าวทุนวิจัยต่างประเทศ
United States Department of Defense (DOD) เปิดรับสมัครทุน Peer Reviewed Medical Research Program (PRMRP) ซึ่งให้การสนับสนุนการวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์ แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1)Discovery Award 2)Focused Program Award 3)Investigator-Initiated Research Award 4)Technology/Therapeutic Development Award ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัครผ่าน https://www.grants.gov / รายละเอียดเพิ่มเติม
 
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจ
เครือข่ายวิจัยกับนานาชาติ เครือข่ายวิจัยกับนานาชาติ ระบบจองห้องประชุม401
แบบฟอร์มการนำเสนอผลงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์
กระบวนการเบิกจ่าย เงินทุนอุดหนุนการวิัจัย ความรู้ด้านงานวิจัย  
 
 
 
last update;
01/07/2020

 
 
 
Copyright © 2019 Faculty of Nursing, Mahidol University. All rights reserved.
Webmaster:
nswww@mahidol.ac.th